بررسی ضریب تاثیر و شاخص فوریت مقالات پژوهشگران موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی نمایه شده در پایگاه اطلاعاتی وب آو ساینس

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسنده

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

  در سال‌های اخیر، تعداد مقالات ایرانیان در پایگاه اطلاعاتی وب آو ساینس رشد فزاینده ای داشته است. بنابراین، توجه به جنبه های کیفی مقالات از اهمیت خاصی برخوردار است. لذا، بررسی وضعیت مقالات پژوهشگران موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی بر اساس شاخص‌های کیفی علم‌سنجی از جمله ضریب تاثیر و شاخص فوریت در پایگاه اطلاعاتی وب آو ساینس از جمله مهمترین اهداف این پژوهش است.  به منظور انجام این پژوهش از روش‌های علم‌سنجی و تحلیل استنادی استفاده شده است. ابزار گردآوری داده‌ها، پایگاه اطلاعاتی آی اس آی وب آو ساینس  است. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات، رسم نمودارها و جداول نیز از برنامه مایکروسافت اکسل استفاده شده است. در بین سال‌های 1973-2012، 335 عنوان مدرک از موسسه رازی در پایگاه اطلاعاتی وب آو ساینس نمایه شده که جامعه این پژوهش را شکل داده است. طبق نتایج به دست آمده بیشترین مقالات موسسه رازی به ترتیب در نشریات IRANIAN JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH،AFRICAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY RESEARCH و VETERINARY PARASITOLOGY منتشر شده است. میانگین ضریب تاثیر مقالات 044/1 و میانگین شاخص فوریت مقالات موسسه رازی 221/0 بوده است. نتیجه‌گیری نهایی حاکی از آن است که بیشترین مقالات موسسه رازی در نشریات ایرانی و آفریقایی منتشر شده‌اند. نویسنده مسئول مقالاتی که در نشریاتی با بالاترین ضریب تاثیر و شاخص فوریت منتشر شده‌اند، خارج از موسسه رازی هستند. در مجموع، میانگین ضریب تاثیر و شاخص فوریت در سال‌های اخیر رو به کاهش بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey of impact factor and immediacy index of Razi Vaccine and Serum Research Institute articles indexed in Web of Science database

نویسنده [English]

  • A. Yousefi
Faculty member of Razi Vaccine and Serum Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organisation (AREEO), Karaj, Iran.
چکیده [English]

In recent years, the number of Iranian articles has been increasing in Web of Science (WOS) database. Therefore, attention to quality aspects of articles is important. Thus, investigation of papers of Razi Vaccine and Serum Research Institute (RVSRI) indexed in WOS based on qualitative indices of scientometrics is the most important goal of this study. To conduct this research, scientometric and citation analysis techniques are used. ISI WOS used for data collection. In order to analyze data, draw graphs and charts from Microsoft Excel program was used. Between 1973-2012, 335 papers of  RVSRI have been indexed in WOS that formed research community of this research. According to the results, the most articles published in IRANIAN JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH, AFRICAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY RESEARCH and VETERINARY PARASITOLOGY. The mean of Immediacy index has been 0.221 and mean of Impact Factor has been 1.044.  Conclusion showed that the most articles of RVSRI published in Iranian and African journals. Corresponding authors of the articles with highest impact factor and immediacy index, affiliated to other institutes and universities. Overall, the mean impact factor and immediacy index has been declining in recent years. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Razi Vaccine and Serum Research Institute
  • Web of Science
  • Articles
  • Impact factor
  • Immediacy index
  • Scientometric
رضایی‌قلعه، نصراله؛ سیادت، فرشید و عزیزی، فریدون. (1382). بررسی تغییرات کمی و کیفی مقالات پزشکی ایرانی چاپ شده در مجلات خارجی در فاصله سالهای 1992 و 2002 با استفاده از شاخص Impact Factor. فصلنامه پژوهش در پزشکی، دوره 27، شماره‌ی 2، (شماره‌ی پیاپی 106)، صفحات. 139-143.
عصاره، فریده؛ قانع، محمدرضا و رحمانی سفیدویه، مهرزاد. (1389). تولیدات علمی اعضای هیات علمی دانشگاه شیراز در سالهای 1379-1386. فصلنامه کتاب، شماره‌ی 83: صفحات 104-127.

de Granda-Orive, J.I.; Alonso-Arroyo, A. and Roig-Vázquez, F. (2011). Which data base should we use for our literature analysis? Web of Science versus SCOPUS. Archivos de Bronconeumologia. 47 (4): 213-217.
Ferrara, S.D.; Bajanowski, T.; Cecchi, R.; Boscolo-Berto, R. and Viel, G. (2011). Bio-medicolegal scientific research in Europe: a comprehensive bibliometric overview. International Journal of Legal Medicine, 125 (3) 393–402.
Gil-Montoya, J.A.; Navarrete-Cortes, J.; Pulgar, R.; Santa, S. and Moya-Anegón, F. (2006). World dental research production: an ISI database approach (1999-2003). European Journal of Oral Sciences, 114 (2): 102-108.
Hayati, Z. and Ebrahimy, S. (2009). Correlation between quality and quantity in scientific production: a case study of Iranian organizations from 1997 to 2006. Scientometrics, 80 (3): 627–638.
Lee, C.K. (2003). A scientometric study of the research performance of the Institute of Molecular and Cell Biology in Singapore. Scientometrics, 56 (1): 95-110.
Signore, A. and Annovazzi, A. (2004). Scientific production and impact of nuclear medicine in Europe: how do we publish?. European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, 31 (6): 882-886.
Soteriades, E.S. and Falagas, M.E. (2006). A bibliometric analysis in the fields of preventive medicine. Occupational and environmental medicine, Epidemiology, and public health. BMC Public Health, 6 (301): 1-8.