شناسایی مولکولی ژن‌های حدت پلاسمیدی spv در سالمونلا انتریتیدیس جداسازی شده از نمونه‌های طیور در ساوه

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

2 استادیار، گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

چکیده

سالمونلاها از باکتری‌های مهم خانواده انتروباکتریاسه بوده که از نظر بیوشیمیایی و سرولوژیک بسیار متنوع بوده و اکثراً برای انسان و سایر حیوانات بیماری‌زا می‌باشند. سالمونلا انتریتیدیس جزء سه سرووار با اهمیت و غالب در اکثر کشورهای جهان است. پلاسمیدهای حدت spv، پلاسمیدهایی بزرگ و بسته بوده که فقط در سالمونلاهای خاصی دیده می‌شوند. این پلاسمیدها حامل ژن‌هایی می‌باشند که باعث افزایش حدت، مقاومت سرمی، رشد داخل سلولی و چسبندگی شده و همچنین موجب افزایش ظرفیت ماندگاری این باکتری در بافت‌های خارج روده‌ای در میزبان‌های عفونی می‌شوند. هدف این مطالعه شناسایی ژن‌های جایگاه spv از جمله spvB, spvC و spvR سالمونلا انتریتیدیس جدا شده از نمونه‌های طیور می‌باشد. در این مطالعه مقطعی- توصیفی، تعداد 55 نمونه سالمونلا انتریتیدیس از نمونه‌های طیور منطقه ساوه جمع‌آوری و بعد از کشت بر روی محیط‌های اختصاصی با تست‌های بیوشیمیایی تایید گردیدند. DNA باکتری با کیت استخراج و آزمون PCR جهت شناسایی ژن‌های پلاسمیدی spv در نمونه‌ها انجام شد. نتایج نشان داد که از مجموع 55 نمونه سالمونلا انتریتیدیس، 18 نمونه (7/32 درصد) واجد ژن spvR و 16 نمونه (1/29 درصد) حاوی ژن spvB بوده اند، و ژنspvC  در هیچ یک از نمونه‌ها ردیابی نگردید. شیوع بالای ژن‌های spvR و spvB با میزان حدت باکتری کاملاً مرتبط بوده و به نقش این ژن‌ها در بیماری‌زایی دلالت می‌کند. همچنین تغییرات ژنتیکی در سالمونلا  می‌تواند در انتقال این عوامل پلاسمیدی بین گونه‌های مختلف موثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Molecular identification of plasmid virulence genes spv in Salmonella enteritidis isolated from poultry samples in Saveh

نویسندگان [English]

  • A. Jafarzadeh Somea, 1
  • Amini K. 2
1 MSc Department of Microbiology, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Microbiology, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran.
چکیده [English]

Salmonella bacteria belonging to Enterobacteriaceae family, is important in terms of biochemical and serological aspects which imposes very diverse and important losses to humans and other animals. Salmonella enteritidis is one of the three serovars which is important and dominant in most countries of the world. Spv virulence plasmids are large and closed plasmids seen only in certain Salmonella. This virulence plasmid contain genes which give rise to virulence, serum resistance, cell growth and adhesion, as well as increasing the survival capacity of the bacteria in the intestinal tissues of infected hosts. The aim of this study is to identify genes spv position of spvB, spvC and spvR of Salmonella enteritidis isolated from poultry samples. In this cross-sectional study, 55 cases of Salmonella enteritidis from chicken samples were collected from the Saveh area and cultured on the specific medium which were confirmed by biochemical tests. DNA extraction and PCR test kits was performed to detect spv plasmid genes in the samples. The results showed that out of 55 cases of Salmonella enteritidis, 18 samples (32.7%) were spvR gene and 16 samples (29.1%) were spvB gene, and the spvC gene was not detected in any of the samples. The high prevalence of bacterial virulence genes of spvR and spvB was fully associated with the role of these genes in the pathogenesis. Salmonella can cause genetic changes in plasmid transfer between different species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salmonella enteritidis
  • plasmid virulence genes
  • spv
1- Amini K, Salehi TZ, Nikbakht G, Ranjbar R, Amini J, Ashrafganjooei SB, (2010), Molecular detection of invA and spv virulence genes in Salmonella enteritidis isolated from human and animals in Iran; African J Microbiol Res. (4):2202-10.
2- Boyd EF, Hartl DL, (1998), Salmonella virulence plasmid: modular acquisition of the spv virulence region by an F-plasmid in Salmonella enterica subspecies I and insertion into the chromosome of subspecies II, IIIa, IV and VII isolates; Genetics. 149(3):1183-90.
3- Derakhshandeh A, Firouzi R, Khoshbakht R, (2013), Association of three plasmid-encoded spv genes among different Salmonella serotypes isolated from different origins; Indian J Microbiol. 53(1):106-10.
4- Forbes BA, Sahm D, Weissfeld A, (2005), Diagnostic microbiology; St Louis: Mosby.
5- Hemmatzadeh F, Salemi A, (1994), Introduction of isolated salmonellae from human and animal and the outlook to epidemiology of salmonellosis in the Chaharmahal Bakhtiary province in Iran; J Fac of Vet Med Uni of Tehran. 49(1&2):83-91.
6- Huang R, Wu S, Zhang X, Zhang Y, (2005), Molecular analysis and identification of virulence gene on pRST98 from multi-drug resistant Salmonella typhi; Cell Mol Immunol. 2(2):136-40.
7- Jeníková G, Pazlarová J, Demnerová K, (2010), Detection of Salmonella in food samples by the combination of immunomagnetic separation and PCR assay; Int Microbiol. 3(4):225-9.
8- Kurita A, Gotoh H, Eguchi M, Okada N, Matsuura S, Matsui H, et al, (2003), Intracellular expression of the Salmonella plasmid virulence protein, SpvB, causes apoptotic cell death in eukaryotic cells; Microb Pathog. 35(1):43-8.
9- Matsui H, Bacot CM, Garlington WA, Doyle TJ, Roberts S, Gulig PA, (2001), Virulence plasmid-borne spvB and spvC genes can replace the 90-kilobase plasmid in conferring virulence to Salmonella enterica serovar Typhimurium in subcutaneously inoculated mice; J Bacteriol. 183(15):4652-8.
10- Namimatsu, T., Asai, T., Osumi, T., Imai, Y., & Sato, S, (2006), Prevalence of the virulence plasmid in Salmonella typhimurium isolates from pigs; J Vet Med Sci. 68(2), 187-188.
11- Nikbakht, G. R., & Tajbakhsh, H, (2004), Study of salmonella plasmid virulence genes (SPV) in salmonella enterica serovars isolated in Iran; J Vet. 137-140.
12- Rotger R, Casadesús J, (2010), The virulence plasmids of Salmonella; Int Microbiol. 2(3):177-84.
13- Saroj S, Shashidhar R, Bandekar J; (2008), Genetic Diversity of Food Isolates of Salmonella enterica serovar Typhimurium in India; Food Sci Technol Int. 14(2):151-6.
14- Swamy SC, Barnhart HM, Lee MD, Dreesen DW, (1996), Virulence determinants invA and spvC in salmonellae isolated from poultry products, wastewater, and human sources; Appl Environ Microbiol. 62(10):3768-71.
15- Tille P, (2013): Bailey & Scott's diagnostic microbiology; Elsevier Health Sciences.
16- Wilson BA, Salyers AA, Whitt DD, Winkler ME, (2011), Bacterial pathogenesis: a molecular approach; American Society for Microbiology (ASM).