بررسی اثر شوری بر نرخ بازماندگی و تغییرات بافت کلیه بچه ماهی سفید (Rutilus frisii kutum)

نوع مقاله : مقاله کامل

نویسندگان

1 مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، ساری

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

چکیده

بررسی تأثیر شوری آب، روی بچه ماهی سفید با هدف تعیین درصد بازماندگی و تغییرات بافتی کلیه (Kidney)  انجام گرفت. بچه ماهیان سفید از مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر آبزیان شهید رجایی ساری تهیه شدند و در آزمایشگاه پژوهشکده اکولوژی دریای خزر مورد بررسی قرار گرفتند. بچه ماهیان در سه گروه وزنی (400>-200 ، 600>-400 و 1000>-600 میلی گرم) و دو سطح شوری آب شیرین رودخانه تجن و لب شور دریای کاسپین: (5ppt/12) تحت آزمایش قرار گرفتند. هر تیمار شامل سه تکرار، تحت آزمون عاملی با اندازه گیری کمیّت درصد بازماندگی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که در سطوح مختلف عوامل مورد بررسی، اختلاف معنی داری بین تیمار های آزمایشی وجود داشت (0.05>p ، آزمون دانکن). نرخ بقاء بچه ماهیان در آب لب شور )3 ± 85% ( نسبت به آب شیرین (1 ± 96%)، کاهش و در گروه‌هایی که از وزن بیشتری برخوردار بوده‌اند، افزایش داشته است. در پایان آزمایش و تحت آب لب  شور، بافت کلیه بچه ماهیان در تمام گروه های وزنی جهت سازش پذیری با آب لب شور، نسبت به بافت کلیه بچه ماهیان در آب شیرین رودخانه تغییر کرد. همچنین در انتقال بچه ماهیان از آب شیرین به آب لب شور، افزایش حفره داخلی لوله‌های پیچیده نزدیک (Proximal Convoluted Tubule) و لوله‌های پیچیده دور (Distal Covoluted Tubule) و همچنین کاهش قطر گلومرول‌ها (Glomerulus)مشاهده شد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The survey effect of salinity performed on survival rate and histological changes in kidney tissues of Rutilus frisii kutum juvenile

نویسندگان [English]

  • Sh. Behrouzi, 1
  • S. M. V. Farabi, 1
  • M. Hedayatifard, 2
  • M. Sharifian, 1
1 Iranian Fisheries Research Organization (IFRO), Ecology Research Center of Caspian Sea, Farah Abad, Sari, Mazandaran Province
2 Islamic Azad University of Qaemshahr Branch.
چکیده [English]

The survey effect of salinity performed on Rutilus frisii kutum (Kamensky, 1901) juveniles with aim, which was determined about survival rate and histological changes in kidney tissues. Juveniles provided from the Rajai's fish propagation center and then examined in Caspian Sea Ecology Research Center laboratory. The juveniles were investigated on three weight group (200−

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rutilus frisii kutum Juveniles
  • Kidney
  • Salinity
  • Caspian Sea
1- امیری، ا. صیاد بورانی، م. مرادی، م. و پور غلامی، ا. (1387) اثر شوری‌های مختلف روی رشد و ماندگاری بچه ماهی سفید انگشت قد (Rutilus frisii kutum) مجله علمی شیلات ایران، سال هفدهم، شماره یک، ص 21-30.
2- امینی رنجبر، غ. و هادیان، ا. (1387) بررسی میزان د.د.ت (DDT)  در رسوبات رودخانه سفیدرود )حد فاصل سد تاریک تا بندر کیاشهر(. مجله پژوهش و سازندگی در امور دام و آبزیان، شماره 81، صفحات 86-81.
3- ایمانپور، م. ر. (1384) اثرات طیف نور، دوره های نوری و غنی سازی روی پرورش لاروی و تنظیم اسمزی بچه ماهیان سفید (Rutilus frisii
kutum)، رساله دوره دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 108 صفحه.
4- پوستی، ا. و ادیب مرادی، م. (1385) روش های آزمایشگاهی بافت شناسی، شماره 2806، شماره مسلسل 5449، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، 296 صفحه.
5- تاکاشیما، اف. و هایبیا، تی. (1378) اطلس بافت شناسی ماهی – اشکال طبیعی و آسیب شناسی. ترجمه پوستی، ا. و صدیق مروستی، ع . شماره 2436، شماره مسلسل 4169، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، 331 صفحه.
6-  سعیدی، م. کرباسی، ع. نبی بیدهندی، غ. و مهردادی، ن. (1385) اثر
فعالیت های انسانی بر تجمع فلزات سنگین در آب رودخانه تجن در استان مازندران، مجله محیط شناسی، سال سی و دوم، شماره 40، صفحات 50-41.
7- ضیایی، م.، خدابنده، ص. و ابطحی، ب. (1389) مطالعه تکامل ساختاری کلیه و نقش تنظیم اسمزی آن در مراحل اولیه رشد و نمو ماهی آزاد دریای خزر، مجله علوم و فنون دریایی، دوره نهم، شماره یک.
8- عبدلی، ا. و نادری، م. (1387) تنوع زیستی ماهیان حوضه جنوبی دریای خزر، انتشارات علمی آبزیان، ص 238.
9- عطایی مهر، ب. (1389) مطالعه تغییرات برخی شاخص های فیزیولوژیک مؤثر در تنظیم فشار اسمزی بچه ماهیان سفید دریای خزر(Rutilus frisii kutum Kamensky , 1901)  در برابر شوری، رساله دکترای تخصصی دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی،  دانشکده منابع طبیعی، گروه شیلات و محیط زیست، شماره ثبت 45757،  صفحه 178.
10- عنایت غلامپور، ط.، ایمانپور، م. ر.، حسینی، س. ع. و شعبانپور، ب. (1390) تأثیر سطوح مختلف شوری بر شاخص های رشد، میزان بازماندگی، غذا گیری و پارامترهای خونی در بچه ماهیان سفید (Rutilus frisii
kutum Kamensky , 1901) ، مجله زیست-شناسی ایران. مقاله 7، دوره 24، شماره 4، صفحه 539-549 (11).
11- فارابی، م. و.، خوشباور رستمی، ح.، قانعی تهرانی، م.، قیاسی، م.، آذری، ع.، بهروزی، ش.، موسوی، ه.، فیروزکندیان، ش.، حبیبی، ف.، زاهدی طبرستانی، آ.، ملایی، ح.، مهدوی امیری، ا.، عقلمندی، ف.، و بینایی، م. (1386) بررسی وضعیت تکثیر مولدین و رهاسازی بچه ماهیان سفید در حوزه جنوبی دریای خزر (استان مازندران، سال 1383)، مجله پژوهش و سازندگی، شماره 74، صفحات 166-156.
12- کرباسی، ع.، نبی بیدهندی، غ.، غضبان، ف. و کوکبی حبیب زاده، ش. (1389) تفکیک شمیایی عناصر و بررسی شدت آلودگی در رسوبات رودخانه سیاهرود، مجله محیط شناسی، سال سی و ششم، شماره 53، صفحات 20-11.
13- واردی، ا. و فضلی، ح. (1384) بررسی کیفیت آب برخی از رودخانه های استان مازندران طی دوره رهاسازی بچه ماهی سفید، مجله علمی شیلات ایران، شماره 3، صفحات 182- 167.
14- نوری موگهی، م. ح.، نبوی، م. ب.، محمودزاده ثاقب، ح. ر.، حیدری، ز.، مروتی، ح. و موحدنیا، ع. (1390) فیزیولوژی ماهیان، شماره 3190، شماره مسلسل 6829، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، 318 صفحه.
15- یوسفیان، م. (1383) پایش کمی و کیفی و بهداشتی ماهی سفید تولیدی در مراکز تکثیر و بازسازی ذخایر آبزیان،  پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، 105ص.

16- Bancroft, John D. & Gamble, Marilyn (2007). Theory and Practice of Histological Techniques. 6 ed, Churchill Livingstone & Harcourt Publishers, 744 PP.
17- Clark, G. (1981). Staining Procedures, 4th Edition. Williams & Wilkins, USA.
18- Erzini, K. (1994).  An Empirical Study of Variability in Lengthat Age of Marine Fishes, Journal of Applied Ichthyology, 10: 17-41.
19- Firat K., Saka S., Coban D. (2005). Early Life History of Cultured Common Dentex (Dentex dentex L. 1758), Turk. Journal Veterinary Animal Science, 29: 735-741.
20- Gartner, L.P. & Hiatt, J. L. (1997).  Color Textbook of Histology, W.B. Saunders Company, A Division of Harcourt Brace & Company, Pennsylvania, USA, 483 PP.
21- Gisbert E. and Williot P. (1982). Castello Orvay F. Behavioural Modifications of Siberian Sturgeon (Acipenser baeri, Brandt) During Early Life Stages of Development, Their Significance and Use, Journal  of Applied Ichthyology, 15: 237-242.
22- Kiernan, J.A. (2008). Histological and Histochemical Methods, Theory and Practice, 3rd ed. Cold Spring Harbor Laboratory Press, 606 PP.
23- Ricker, W.E. (1973). Linear Regressions in Fishery Research, Journal of Fisheries Research Board of Canada, 30: 409-434.
24- Roberts J. R. (2001). Fish Pathology, W.B. Saunders, 3ed.
25- Samuelson, Don A. (2007). Textbook of Veterinary Histology, Saunders Elsevier, USA, 549 PP.
26- Sanchez-Lamadrid, A. (2002). Stock Enhancement of Gilthead Sea Bream (Sparus aurata, L.): Assessment of Season, Fish Size and Place of Release in SW Spanish Coast, Journal of Aquaculture, 210: 187-202.
27- Stoskopf. M. K. (1993). Fish Medicine, Philadelphia, W.B. Saunders Co., 882 PP.
28- Svasand, T., T.S. Kristiansen, T. Pedersen, A.G.V. Salvanes, R. En-gelsen, N. Nævdal and M. Nodtvedt (2000). The Enhancement of Cod Stocks, Journal of Fish and Fisheries, 1: 173-205.
 veterinary and medical, Vaccine, Vol.10, Issue 14, 977.