مقایسه اثرات داروهای ضد کوکسیدیایی مادورامایسین و سالینومایسین برفراوانی اووسیست‌ها دفع شده و بازدهی تولید در جوجه‌های گوشتی

نویسندگان

1 دانشیار بخش انگل شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد

2 دستیار تخصصی کلینیکال پاتولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

3 دانش آموخته دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد

چکیده

برای مقایسه تاثیر داروهای کوکسیدیواستات سالینومایسین و مادورامایسین بر میزان دفع اووسیست وعملکرد تولید جوجه های گوشتی  ١٨٠ قطعه جوجه گوشتی یک روزه از سویه 308 Ross انتخاب و به ٤ گروه تقسیم شدند. به طوری که هر گروه مشتمل بر ٣ زیر گروه تکرار ١٥ قطعه‌ای بود.گروه های درمانی 1و2 به ترتیب به عنوان گروه های دریافت کننده Maduramicin و Salynomycin و گروه های3و4 بترتیب به عنوان کنترل مثبت و منفی در نظر گرفته شد. گروه تحت درمان یک و دو از روز اول تا سه روز قبل از خاتمه آزمایش (سن ٤٣ روزگی) به ترتیب از داروی Maduramicin و Salinomycin همراه با غذا دریافت می‌کردند. جوجه‌های تمام گروه‌ها به غیر از گروه کنترل منفی (گروه 4) از راه دهان و با مقدار ٥/٠ میلی‌لیتر از سوسپانسیون حاوی مخلوطی از اووسیت‌های چهارگانه آیمریائی شایع در ایران شامل اووسیست Eimeria acervulina، E.maxima، E.necatrix و E.tenella مورد تلقیح قرار گرفتند. تعداد اووسیست دفع شده در هر گرم مدفوع  از 7 تا 16روز پس از تلقیح مورد شمارش قرار گرفت. به منظور ارزیابی شاخص‌های تولید نیز تمام جوجه‌های هر تکرار و غذای مصرفی در هر گروه تکرار به طور هفتگی توزین شد و میزان افزایش وزن، غذای خورده شده و ضریب تبدیل غذائی(FCR) و تلفات در هر تکرار و گروه محاسبه شد و در جداول مخصوص ثبت گردید. نتایج حاصله نشان داد که مصرف داروی کوکسیدیواستات بطور قابل ملاحضه ای باعث کاهش دفع اووسیست (مخصوصاً Maduramicin) در هر گرم مدفوع(O.P.G) گردیده است (05/0>P). اثر Maduramicin بر افزایش  وزن و افزایش میزان خوراک مصرفی نسبت به Salinomycin مشهود بود و در برخی هفته ها معنی دار شد. (05/0>P) اختلاف میان دو دارو در کاهش میزان تلفات معنی دار نبود (05/0<P). کمترین میزان ضریب تبدیل غذایی ابتدا در گروه کنترل منفی و سپس در گروه Maduramicin مشاهده شد. برطبق نتایج این تحقیق می توان پی برد که داروهای Maduramicin اثر بهتری در کاهش دفع اووسیسیت و بهبود سایر پارامترهای رشد نسبت به Salinomycin داشته است.

عنوان مقاله [English]

Comparison of effect of anti-coccidial drugs, salinomycin and maduramicin, on frequency of excreted oocytes and performance in experimental coccidiosis in broiler chicken

نویسندگان [English]

  • H.R Azizi 1
  • M Zamani- AhmadMahmoodi 2
  • R Fattahi 3
  • M Rashidi 3
  • A Sadeghi Dehsahraei 3
1 Department of Parasitology, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord University, Shahrekord, Iran
2 Department of Clinical Science, Faculty of Veterinary Medicine, Tehran University, Tehran, Iran
3 Veterinary Graduated from Veterinary Faculty of Shahrekord.
چکیده [English]

To compare the effect of coccidiostate drugs (salinomycin and maduramicin) on the oocyst sheding and performance of coccidi-infected broiler chicken, 180 Ross 308 Broiler chicken were randomly assigned to four treatments. Each treatment contains 3 replacements of 15 chickens. Treatment 1 and 2 fed diets supplemented with maduramicin and salinomycin until three days before experiment period, respectively. Treatment 3 and 4 were designated as positive and negative control receives no coccidiostates. Chicken in treatment 1, 2 and 3 were inoculated with a 0.5 ml suspension containing four prevalent eimeria species in Iran (E. tenella, E. necatrix, E. acervulina and E. maxima) on 26 days of age. Frequency of excreted oocyst of feces sample from 7-16 day post-challenged was carried out. Body weight (BW), body weight gain, feed conversion ratio (FCR) and mortality rate were determined and registered in special tables weakly. The result revealed that coccidiostate dugs decreased oocysts per gram of feces (OPG) significantly in 7-16 days post inoculation (majorly maduramicin) (p<0.05). At the end of study effect of maduramicin on increase of body weight and feed consumption comparing to salinomycin was considerable (P<0.05). Effect of two drugs on decrease of mortality were similar (p>0.05). The lowest FCR was belonged to negative control followed by chickens treated with maduramicin. According to the results of this experimental trail, maduramicin could decrease the OPG significantly and improve production performance in coccidio-infected broiler chickens.

1. فضل آرا، ع، ف، نبی پور، پ،  فرد اصفهانی، مجید محتسبی،(1377) اطلاعات و کاربرد داروهای دامپزشکی،  شرکت توزیع پخش دارو (پخش بررسی های علمی)، تهران،   صفحات 414 -420.##

2- Ali Tipu, M. Pasha, T.N.  And Zulfiqar, A. (2002)  Comparative efficacy of salinomycin sodium and neem fruit (Azadirachta Indica) as feed additive anticoccidials in broilers. International Journal of   Poultry Science, 1 (4): 91-93.##

3- Andreasen, J.R. and Sch Leifer, J.H. (1995) Salinomycin toxicosis in male breeder turkeys. Avian Dis, 39: 638-642.##

4- Chapman, H.D., Skinner, J.T., Waldroup, P.W. and Schleifer, J.H. (1993) Research note: Dose compensatory growth occurs following withdrawal of salinomycin from diet of broilers. Poult. Sci., 72: 383-386.##

5- Danforth, H.D., Ruff, M.D., Reid, W.M. And Miller, R.L. (1977) anticoccidial activity of salinomycin in battery raised broiler chickens. Poult Sci, 56(3):926-32.##

6- Duffy, C.F., Mathis, G.F. and Power, R.F. (2005) Effects of Natustat™ supplementation on performance, feed efficiency and intestinal lesion scores in broiler chickens challenged with Eimeria acervulina, Eimeria maxima and Eimeria tenellaVeterinary Parasitology, 130:185-190. ##

7- Ebrahimnezhad, Y.  And Pourreza, J. (2005) Effects of ionophorous anticoccidial drugs, salinomycin and lasalocid, on the performance of broiler chickens and the relationship of these drugs to supplementary methionine. International Journal of Poultry Science, 4 (11): 911-916.##

8- Elwinger, K., Schneitz, C., Berndtson, E., Fossum, O., Tegl, ِF. and Engstrِm, B. (1992) Factors affecting the incidence of necrotic enteritis, caecal carriage of Clostridium perfringens and bird perfromance in broiler chicks. Acta Vet Scand, 33:369-378.##

9- Farzana, R. and Anjum, A.D. (1999) Effect of Salinomycin on broiler health. Vet. Archiv, 69: 39-47.##

10- Harms, R.H., Ruiz, N. and Buresh, R.E. (1988) Influence of monensin and salinomycin on the performance of broiler chicks. Poult. Sci., 68: 86-88.##

11- Hogg, A.A. (1992) Mode of action of appetite stimulating feed additives, Sci Agriculture and Environment Group Symposium. T. Sci. Food Agri., (58):108.##

12- Johansen, C.H., Bjerrum, L., and Pedersen, K. (2007) Impact of salinomycin on the intestinal microflora of broiler chickens. Acta Veterinaria Scandinavica, 49:30.##

13- Keshavarz, K. and McDougald, L.R. (1982) Anticoccidial drugs: growth and performance depressing effects in young chickens. Poult. Sci., 61: 699-705.##

14- Lauková, A., Baran , M.,  and  Kalačnjuk, G.I. (1995) The effect of salinomycin and lasalocid on laboratory cultures of Enterococcus fœcium and Staphylococcus gallinarum strains. Folia Microbiologica, 40(3):271-273. ##

15- Leeson, S. and Summers, J.D. (1983) Growth and carcass  haracteristics of broiler fed salinomycin in diets containing graded levels of methionine and energy. Can. J. Anim. Sci., 63: 409-419.##

16- Lillehoj, H.S. and Bacon, L.D. (1991) Increase of intestinal intrae pithelial lymphocytes expressing CD8 antigen following challenge infection with Eimeria acervulina. Avian Dis, 35:294-301.##

17- Lillehoj, H.S. and Ruff, M.D. (1987) Comparison of disease suscepti- bility and subclass-speci®c antibody response in SC and FP chickens experimentally inoculated with Eimeria tenella, E. acervulina, or E. maxima. Avian Dis, 31:112-9.##

18- Lillehoj, H.S. (1994) Analysis of Eimeria acervulina-induced changes in the intestinal T lymphocyte subpopulations in two chicken strains showing different levels of sus- ceptibility to coccidiosis. Res Vet Sci, 56:1-7.##

19- Lobago, F., Worku, N., and A. Wossene, (2005) Study on coccidiosis in Kombolcha Poultry Farm, Ethiopia. Tropical Animal Health and Production, 37:245-251.##

20- Logan, N.B., Mckenzie, M.E. and Conway, D.P. (1993) Anti- coccidial efficacy of Semduramycin. Evaluation against field isolated including comparison with Salinomycin Maduramycin and Monensin in battery tests. Poult. Sci., 72: 2058-2063. ##

21- MacDougald, L.R. (2008a) Protozoal infection. In: Diseases of Poultry. Saif, Y.M., Nolan, K.L., Glisson, J.R., Faldy, A.M., MacDougald, L.R. and Swayne, D.E. (Eds). 12th Edn., Iowa state university press, USA. Pp:1068-1069##

22- MacDougald, L.R. (2008b) Protozoal infection. In: diseases of Poultry. Saif, Y.M., Nolan, K.L., Glisson, J.R., Faldy, A.M., MacDougald, L.R. and Swayne, D.E. (Eds). 12th Edn., Iowa state university press, USA. Pp:1070##

23- MacDougald, L. R. (2008c) Protozoal infection. In: diseases of Poultry. Saif, Y. M., Nolan, K. L., Glisson, J. R.,  Faldy, A. M., MacDougald, L. R. andSwayne, D. E.  (Eds). 12th Edn., Iowa state university press, USA. Pp: 1074.##

24- MacDougald, L.R. (2008c) Protozoal infection. In: diseases of Poultry. Saif, Y.M., Nolan, K.L., Glisson, J.R., Faldy, A.M., MacDougald, L.R. and Swayne, D.E. (Eds). 12th Edn., Iowa state university press, USA. Pp: 1079-1080.##

25- McDougald, L.R. , Da Silva , J.M.  Solis , J. and Braga , M. (1987a) A survey of sensitivity to anticoccidial drugs in 60 isolates of coccidia from broiler chickens in Brazil and Argentina. Avian Dis, 31:287–292.##

26- McDougald, L.R., Wang. G.T., Kantor. S., Schenkel, R. And Quarles, C. (1987b) Efficacy of maduramicin against ionophore-tolerant field isolates of coccidia in broilers. Avian Dis. 31: 302-308.##

27- Patel, M.B., Bishawi, K.O., Nam, C.W.  And McGinnins, J. (1980) Effect of drug additives and type of diet on methionine requirement for growth, feed efficiency and feathering of broilers reared in floor pens. Poult. Sci., 59: 2111-2120.##

28- Peters J.E., Derijcke, J., Verlinden, M., Wyffels, R. (1994)Sensitivity of avian Eimeria spp. to seven chemicals and five ionophore anticoccidials in five Belgian integrated broilers operations. Avian Dis., 38: 483-493.##

29- Rizvi, F., and Din Anjum, A. (1999) Effect of salinomycin on broiler health Veterinarski Arhiv, 69 (1):39-47.##

30- Rose, M.E., Joysey, H.S., Hesketh, P., Grencis, R.K. and Wakelin, D. (1988) Mediation of immunity to Eimeria vermiformis in mice by L3T4+ T cells. Infect Immun, 56:1760-5.##

31- Šinigoj-Gačnik, K. and Zorman, R.O. (2008) Salinomycin Concentration in Eggs and Tissues of Laying Hens, Acta Vet. Brno, 77: 423–429.##

32- Sluis, W.V. (1998) The value of ASTs. World Poult, 14: 32.##

33- Stiff, M.I. and Vasilakos, J.P. (1990)  Effect of in vivo T-cell depletion on the effector T-cell function of immunity to Eimeria falciformis. Infect Immun, 58:1496-9.##

34- Stuart, J.C. (1983) Salinomycin poisoning in turkeys. Vet Rec, 113: 597.##

35- Vissiennon, T., Kroger, H., Kohler, T. and Kliche, R. (2000)Effect of avilamycin, tylosin and ionophore anticoccidials on Clostridium perfringens enterotoxaemia in chickens. Berl Munch Tierarztl Wochenschr, 113:9-13.##

36- Walter, H.Hsu., and Martin, R. (2008) Antiparasitic agents, In: Hand book of veterinary pharmacology, Walter, H.Hsu, first edition,  2121 State Avenue. Ames, Iowa, USA, Pp: 399.##

37- Welch, C.C., Parsons, C.M. and Baker, D.H. (1988) Further investigation of the dietary level of monensin interrelationship in broiler chicks: Influence of dietary protein source and type of anticoccidial drug. Poult. Sci, 67: 652-659.##

38- Yun, C.H., Lillehoj, H.S., Lillehoj. E.P. (2000) Intestinal immune responses to coccidiosis. Developmental and Comparative Imunology, 24:303-324.##