بررسی میزان شیوع عفونت کریپتوسپوریدیایی در گاوداری های شهرستان شهریار، استان تهران و اهمیت بهداشتی آن در انسان

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری انگل شناسی پزشکی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

2 عضو هیأت علمی دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

3 عضو هیئت علمی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

کریپتوسپوریدیوزیس، یکی از شایعترین عوامل مسبب اسهال در انسان، گوساله و بسیاری از پستانداران بوده که در اثر آن سلول های پوششی روده توسط تک یاخته کریپتوسپوریدیوم آلوده می شوند. بدین منظور در طی سال های 85-84 مطالعه ای با هدف تعیین شیوع عفونت کریپتوسپوریدیایی در گاوداری های شهرستان شهریار و اهمیت بهداشتی آن در انسان صورت گرفت. جهت این مطالعه از 573 راس گوساله و 867 فرد اسهالی مراجعه کننده به مراکز درمانی شهرستان نمونه مدفوع جمع آوری و به روش شیتر تغلیظ و با استفاده از رنگ آمیزی ذیل- نلسون مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع 69 راس گوساله (04/12 درصد) و 24 نفر از بیماران اسهالی (7/2 درصد) به عفونت کریپتوسپوریدیایی مبتلا بودند. بیشترین میزان عفونت کریپتوسپوریدیایی در گوساله های با سن پایین تر مشاهده گردید و هیچ گونه ارتباط معنی داری بین این عفونت با جنس حیوان وجود نداشت.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey on prevalence rate of cryptosporidial infection of farms in Shahriar county of Tehran and its hygienic importance in human

نویسندگان [English]

  • M Pirestani 1
  • J Sadraei 2
  • A Dalimi Asl 3
1 Student of Ph.D in Medical Parasitology, Faculty of Medical Science, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Medical Science, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Professor, Faculty of Medical Science, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Cryptosporidiosis is a widespread cause of diarreheal diseases of humans, young calves, and many mammals caused by infection of intestinal epithelial cells with the protozoal agent Cryptosporidium. This study that was conducted in Shahriar county of Tehran in 2006, altogether 573 stools of calves and 867 stools from diarreheal humans refer to hospitals of county were collected and concentrated by Scheather’s method and stained with Ziehl-Neelsen dye method. Altogether, criptosporidiosis were detected from 69 (12.04%) of calves and 24 (2.7%) from human stools. In this study a correlation was observed between cryptosporidial infection with age, nutrition and the mode of breeding of calves.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rice
1- مخبر دزفولی، م.، مشگی، ب. (1381) مطالعه اپیدمیولوژیک آلودگی به تک یاخته کریپتوسپوریدیا در انسان و دام، مجله تحقیقات دامپزشکی، شماره 225، ص 87.##

2- مدیری، د. (1372) بررسی فراوانی کریپتوسپوریدیوز در اطفال و گوساله‌ها در شهرستان اراک، پایان نامه دکترای دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده دامپزشکی.##

3- نایب زاده، ح.، ملکی، ش. (1386) بررسی میزان شیوع کریپتوسپوریدیوم در گاوها و گوساله های اسهالی و غیر اسهالی شهرستان خرم آباد، مجله تحقیقات دامپزشکی، شماره 250، ص 433.##

4- میرزارضائی، س. (1372) بررسی وجود و فراوانی کریپتوسپوریدیوز در بین انسان و دام در شهرستان خرم‌آباد، پایان نامه دکترای دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده دامپزشکی. ##

5- فتوحی اردکانی، ر.، فصیحی هرندی، م.، سلیمان بنایی، س.، کامیابی، ح.، عطاپور، م.، شریفی، ا. (1387) اپیدمیولوژی آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در گاوهای شهرستان کرمان و تعیین گونه و ژنوتایپ تعدادی از ایزوله ها، مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، شماره 60، ص 320-313. ##

6- مبارکی، ع. (1374) بررسی فراوانی کریپتوسپوریدیوز در انسان و دام در شهرستان سنندج، پایان نامه دکترای دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده دامپزشکی.##

7- کیهانی، پ. (1370) بررسی فراوانی کریپتوسپوریدیوز در گاوداری های صنعتی اطراف اصفهان و نقش موش در انتقال بیماری. پایان نامه دکترای دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده دامپزشکی.##

8- رسولی‌فتح‌آباد، آ. (1373) بررسی فراوانی کریپتوسپوریدیوز در انسان و دام در شهرستان یزد، پایان نامه دکترای دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده دامپزشکی. ##

9- پاکباز، ش. (1370) بررسی فراوانی کریپتوسپوریدیوزیز در انسان و دام (گوساله، بره) در شهرستان یاسوج، پایان نامه دکترای دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز.##

10- محمدزاده، ع. (1372) بررسی فراوانی کریپتوسپوریدیوزیز در بره های شهرستان اهواز، پایان نامه دکترای دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز.##

11- جمشیدی، ش.، رهبری، ص.، کیوانی، ح. (1372) بررسی کریپتوسپوریدیوزیز در جوامع دامی و انسانی، پژوهش در علم و صنعت، سال 11، شماره 23، ص 58- 53.##

12- سرداری، ح. (1372) بررسی فراوانی کریپتوسپوریدیوزیز در اسب ها و انسان هایی که در معرض تماس با اسب قرار دارند (منطقه ترکمن صحرا)، پایان نامه دکتری دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران.##

13- رزم یار، ج. (1373) بررسی وفور کریپتوسپوریدیوم در شتر یک کوهانه در مشهد، پایان نامه دکتری دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران.##

14- قمری، م.، دلیمی اصل، ع.، جعفری، م. (1380) آلودگی کریپتوسپوریدیایی در توده گاومیش های آذربایجان غربی، پژوهش و سازندگی، دوره 14، شماره 52، ص 87- 84.##

15- دزفولیان، ا.، قراگوزلو، م.، رهبری، ص.، بکایی، س. (1385) مطالعه آسیب شناسی کریپتوسپوریدیوزیس در بوقلمون های بومی ایرانی، مجله تحقیقات دامپزشکی، شماره 241، ص 77.##

16- شجاعی، س. (1371) بررسی کریپتوسپوریدیوزیس در کودکان مبتلا به اسهال در بیمارستان کودکان تختی و افراد با نقص ایمنی در بیمارستان امام خمینی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران.##

17- صراف، ف. (1371) تعیین میزان آلودگی با کریپتوسپوریدیوم در اطفال مبتلا به گاستروانتریت و اطفال دارای نقص ایمنی. پایان نامه دکتری علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیرایزشکی، دانشگاه شهید بهشتی.##

18- طهرانیها، م و نائم ث. (1377) بررسی میزان شیوع کریپتوسپوریدیوم در کودکان مبتلا به اسهال در قزوین. پژوهش و سازندگی ؛ شماره 36 : صفحات 102-104.##

19- سرداری، ک. (1370) بررسی آلودگی های کریپتوسپوریدیایی در انسان و دام منطقه مشهد. پایان نامه دکترای دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، شماره 164.##

20- علوی مقدم، ل. (1370) بررسی آلودگی کریپتوسپوریدیایی در انسان و دام منطقه بندرعباس. پایان نامه دکترای دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، شماره 250.##

21- فتحی، ب. (1370) بررسی آلودگی های کریپتوسپوریدیایی انسان ودام منطقه اهواز. پایان نامه دکترای دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه  ارومیه، شماره 181.##

22- طرقی، رضا. (1368) بررسی اشکال بدون علامت بالینی کریپتوسپوریدیوزیز انسان و دام در گاوداری های اطراف ارومیه. پایان نامه دکترای دامپزشکی،دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده دامپزشکی.##

23- نوری، م. (1369) بررسی اشکال بدون علائم بالینی کریپتوسپوریدیوزیس در انسان و دام در ارومیه. پایان نامه دکترای دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، شماره 159.##

24- دبیرزاده، م.، بقایی، م.، بکائیان، م.، گودرزی، م. (1382) شیوع کریپتوسپوریدیوم در کودکان زیر پنج سال مبتلا به اسهال مراجعه کننده به بیمارستان تخصصی اطفال حضرت علی اصغر (ع) شهر زاهدان در طی سال های 77-1376، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان ؛ دوره پنجم، شماره 11 ژ، صفحات 59-54.##

25- شریفی، ا.، فخار، م.، کشاورز ولیان، ح. (1379) بررسی و مقایسه آلودگی به کریپتوسپوریدیوم و ژیاردیا در کودکان مبتلا به اسهال مراجعه کننده به بیمارستان های شهر کرمان در سال 1379. گزارش طرح تحقیقاتی در سال، دانشگاه علوم پزشکی کرمان.##

26- خلیلی، ب.، شهابی، ق.، بشارت، م.، مردانی، م.، کواس، ل.، هارت، آ. (1385) تعیین شیوع کریپتوسپوریدیوم و اندازه گیری ریزمغذی های سرم در کریپتوسپوریدیوزیس در کودکام زیر 5 سال در شهرکرد، پژوهش در پزشکی ؛ دوره 30، شماره 3: صفحات 187-191.##

27- شریف، م.، ضیائی هزار جریبی، ه.، غلامی، ش. (1383) بررسی کریپتوسپوریدیوزیس در مصرف کنندگان داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، سال 13، شماره 51. ##

28- ملکی، ش.، نایب زاده، ح.، شفیع زاده، ف. (1384) شیوع کریپتوسپوریدیوم در کودکان مبتلا به اسهال خرم آباد، 82-1381. مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ سال 63، شماره 2 : صفحات 151-159.##

29- محمدی قلعه بین، ب.، فلاح، ا.، اصغرزاده، م.، کاظمی، ع.، امانی، ف.، عرب، ر. (1384) بررسی شیوع کریپتوسپوریدیوم در سنین 6 ماه تا 6 سال مبتلا به گاستروانتریت بستری در بیمارستان های اردبیل. خلاصه مقالات پنجمین همایش سراسری بیماری های انگلی ایران.##

30- طاهرخانی، ح.، فلاح، م.، جدیدیان، ک.، وزیری، س. (1384) مطالعه شیوع کریپتوسپوریدیوم در افراد مبتلا به ایدز مراجعه کننده به مرکز مشاوره بیماری های استان کرمانشاه در سال 1382. خلاصه مقالات پنجمین همایش سراسری بیماری های انگلی ایران.##

31- محبعلی، م.، ناطق پور، م.، خرسندی نیا، آ. (1378) بررسی میزان شیوع عفونت کریپتوسپوریدیوم در گاوداری های شهرستان اسلامشهر از استان تهران و اهمیت بهداشتی آن در انسان؛ مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، دوره 54، شماره 1، صفحات 62-59.##

32- مهدوی راد، س. (1370) بررسی کریپتوسپوریدیوز در عشایر کوچ کننده به استان خوزستان. پایان نامه دکترای دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده دامپزشکی.##

33- خلجی، محمدرضا. (1374) بررسی آلودگی آب گاوداری ها و تغییرات پاتولوژیکی شیردان، حاصله از انگل کریپتوسپوریدیوم در گاوان کشتارگاهی شهرستان اصفهان. پایان نامه دکترای دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده دامپزشکی.##

34- Tavassoli M., Sodagar-Skandarabadi M., Soltanalinejad F., (2007) A survey on cryptosporidial infection in horse in Urmia area, northwestern Iran. Iranian J of Vet Res, Uni of Shiraz. 8:18:86-90.##

35- Fayer R, Trout JM, Graczyk TK, Lewis EJ. (2000) Prevalence of Cryptosporidium, Giardia and Eimeria infections in post-weaned and adult bovine on three Maryland farms. Vet Parasitol. 93:103– 112.##

36- Morgan UM, Pallant L, Dwyer BW, Forbes DA, Rich G, Thompson RC. (1998a) Comparison of PCR and microscopy for detection of Cryptosporidium parvum in human fecal specimens: clinical trial. Clin Microbiol. 36:995–998.##

37- Morgan UM, Sargent KD, Deplazes P, Forbes DA, Spano F, Hertzberg H et al. (1998b) Molecular characterization of Cryptosporidium from various hosts. J Parasitol. 117:31–37.##

38- Bornay-Llinares FJ, Da Silva AJ, Moura IN, Myjak P, Pietkiewitz H, Krumina-Lozowska W et al. (1999) Identification of Cryptosporidium felis in a cow by morphologic and molecular methods. Appl Environ Microbiol. 65:1455– 1458.##

39- Pieniazek NJ, Bornay-Llinares FJ, Slemenda SB, Da Silva AJ, Moura INS, Arrowood MJ, Dietrich O, Addiss DG. (1999) New Cryptosporidium genotypes in HIV-infected persons. Eme Inf Dis. 5:444–449.##

40- Upton SJ, Current WL. (1985) The species of Cryptosporidium (Apicomplexa: Cryptosporidiidae) infecting mammals. J Parasitol.; 71:625–629.##

41- Xiao L, Bern C, Limor J, Sulaiman I, Roberts J, Checkley W, Cabrera L, Gilman RH, Lal AA. (2001) Identification of 5 types of Cryptosporidium parasites in children in Lima, Peru. Inf Dis. 183:492–497.##

42- Xiao L, Fayer R, Ryan U, Upton SJ. (2004) Cryptosporidium taxonomy recent advances and implications for public health. Clin Microbiol rev. 17:72–97.##

43- Guyot K, Follet-Dumoulin A, Lelievre E, Sarfati C, Rabodonirina M, Nevez G, Cailliez et al. (2001) Molecular characterization of Cryptosporidium isolates obtained from humans in France. Clin Microbiol. 39:3472–3480.##

44- Gatei W, Greensill J, Ashford RW, Cuevas LE, Parry CM, Cunliffe NA et al. (2003) Molecular analysis of the 18S rRNA gene of Cryptosporidium parasites from patients with or without human immunodeficiency virus infections living in Kenya, Malawi, Brazil, the United Kingdom, and Vietnam. Clin Microbiol. 41:1458–1462.##

45- Akiyoshi DE, Dilo J, Pearson C, Chapman S, Tumwine J, Tzipori S. (2003) Characterization of Cryptosporidium meleagridis of human origin passaged through different host species. Infect Immun. 71:1828–1832.##

46- Barwick RS, Levy DA, Craun GF, Beach MJ, Calderon RL. (2000) Surveillance for waterborne disease outbreaks United States, 1997–1998. MMWR CDC Surveill Summ. 49:1–21.##

47- Pirestani M, Sadraei J, Dalimi asl A, Zavvar M, Vaeznia H.  (2008) Molecular characterization of Cryptosporidium isolates from human and bovine using 18s rRNA gene in Shahriar county of Tehran, Iran. Parasitol Res. 103:467-472.##