مطالعه تکوین هیپوفیز در ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) قبل از تفریخ تخم تا هنگام بلوغ

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم ، دانشگاه گیلان

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گیلان

چکیده

تحقیق حاضر تکامل غده هیپوفیز را در مراحل قبل از تفریخ، لاروی، نوجوانی و بلوغ در ماهی سفید دریای خزر دنبال می کند. تخم های لقاح یافته از مرکز تکثیر و پرورش شهید انصاری به آزمایشگاه تحقیقاتی منتقل شدند، در شرایط آکواریومی تفریخ گردیده و مراحل لاروی و رشد را تا وزن 1 گرم در مدت 5 ماه طی نمودند. نمونه گیری هر روز انجام شد و در هر نوبت به صورت تصادفی از سه آکواریوم موجود 15 نمونه مورد مطالعه بافتی قرار گرفتند. نمونه های بالاتر از وزن 1 گرم تا بالغ ماهی سفید از مرکز تکثیر و پرورش شهید انصاری تهیه گردید. یک روز پیش از تفریخ، غده هیپوفیز به شکل توده ای سلولی در کف دیانسفالن فرو رفته بود. نورو هیپوفیز و آدنوهیپوفیز در این مرحله از یکدیگر قابل تفکیک نبودند. حدود 7 روز پس از تفریخ هیپوفیز از دیانسفالن شکمی جدا شده و فقط از ناحیه بالایی اتصال داشت. در این مرحله نوروهیپوفیز تکوین یافته ولی منشعب نشده بود. تکوین ادامه یافت. حدود 40 روز پس از تفریخ هیپوفیز از بافت مغز جدا شده بود و ساقه هیپوفیز حدود 70 روز پس از تفریخ قابل تمایز بود. در حین تکوین نوروهیپوفیز منشعب شد و در نمونه های نوجوان 5 گرم به بالا، این بخش به صورت منشعب وارد آدنوهیپوفیز شده، بخصوص بخش اینترمدیا شده و لوب نورواینترمدیا را تشکیل داد. هیپوفیز در نمونه 25 گرمی از لحاظ بافت شناسی شبیه نمونه بالغ خود بوده و از سه قسمت ناحیه روسترال بخش دیستالیس(RPD)، ناحیه پروگزیمال بخش دیستالیس (PPD) و ناحیه اینترمدیا(PI) تشکیل شده بود.

عنوان مقاله [English]

Study of pituitary gland development in Rutilus frisii kutum before hatching until adult stage

نویسندگان [English]

  • A Atabati 1
  • N Shabanipour 2
  • F Mashayekhi 2
  • M.R Aghamaali 2
1 Faculty of Science, University of Guilan, Rasht
2 Faculty of Science, University of Guilan, Rasht
چکیده [English]

In this study, the morphology and organization of pituitary was investigated prior to hatching and at larval, juvenile and adult stages of the Rutilus frisii  kutum. The eggs were kept in aquaria to study the stages before hatching. Fingerling reaching 1 gr of weight were maintained in laboratory condition for 5 month. Specimens larger than 1 gr up to adult stage were obtain either from fish culture center. In small specimens the whole head was processed  that for larger once whole brain bearing hypophysis along with a small part of skull were after decalcification. All  specimens were studied by histological methods. It was noticed that a day prior to hatching the hypophysis could be identifiable as a separate entity as comprised a part of ventral diencephalons. Adeno and Neurohypophysis could not be differentiated. Hypophysis was found to be partly separated and attached to the floor of diancephalon about seven days after hatching. An unbranched neurohypophysis was identified, pituitary gland was almost entirely unattached after 40 days and was seen to be stalked after 70 days. It was observed that the specimens of 25 gr as older had immense similarity with adult in structure and organization of hypophysis. The juvenile of later on (5 gram onwards) had the neurohypophysis. Penetrating in to adenohypophysis, particularly in to intermedia forming neurohypophysis lobe. 

1. شریعت زاده، م.ع.، مجد، ا. (1379) میکروسکوپ الکترونی و هیستوتکنیک در میکروسکوپ الکترونی و نوری. انتشارات آبیژ، تهران، 276 صفحه.##

2. Chapman, S.C., Sawitzke, A.L., Campbell, D.S., Schoenwole, G.C. (2005) A three-dimensional atlas of pituitary gland development in the zebrafish.J. Comparative Neurology, 487: 428-440.##

3. Couly GF, Le Douarin NM. (1988) The fate map of the cephalic neural primordium at the presomitic to the 3-somite stage in the avian embryo.Development,103: 101-113.##

4. Dubois, P.M., ElAmaraoui, A. (1995) Embryology of the pituitary gland. TEM. 6: 1-7.##

5. Herzog, W., Sonntag, Carmen., Walderich, B., Odenthal, J., Maischein, H., Hammerscmidt, M. (2003) Genetic analysis of adenohypophysis formation in zebrafish. Molecular Endocrinology, 18: 1185-1195.##

6. Kawamura K, Kikuyama S. (1992) Evidence that hypophysis and hypothalamus constitute a single entity from the primary stage of histogenesis. Journal of Development, 115:1–9.##

7. Kawamura K, Kouki T, Kawahara G, Kikuyama S. (2002) Hypophyseal development in vertebrates from amphibians to mammals. Gen Comp Endocrinol, 126:130–135.##

8. Laiz-Carrion, R., Segura-Noguera, M., Rio, M., Mancera, J. (2003) Ontogeny of adenohypophyseal cells in the pituitary of the American shad (Alosa sapidissima). General and Comparative Endocrinology, 132: 454-464.##

9. Matty, A.J. (1985) Fish endocrinology, Timber Press, London & Sydney, pp: 1-53.##

10. Moore, J.L., Aros, M., Steudel, K.G., Cheng, K.C. (2002)Fixation and decalcification of adult zebrafish for histological, immunocytochemical and genotype analysis. Biotechniques, 32: 296-298.##

11. Pandolfi, M., Paz, D.A., Maggesa, C., Ravaglia, M., Vissio, P. (2001) Ontogeny of immumoreactive somatolactin, prolactin and growth hormone secretory cells in the developing pituitary gland of Cichlasoma dimerus (Teleostei, Perciformes). Anat Embryol, 203: 461-468.##

12. Parhar, I.S., Iwato, M., Pfaff, D.W., Schwanzel-Fukuda, M. (1995) Embryonic development of gonadotropin-releasing hormone neurons in the sockeye salmon. J. Comp. Endocrinol, 302: 256-270.##

13. Rendon, C., Rodriguez-Gomez,F.J., Munoz-Cueto,J.A.,  Pinuela, C and Sarasquete, C. (2004) An immunocytochemical study of pituitary cells of the Senegalese sole, Solea senegalensis (Kaup 1858). The Histochemical Journal., 29: 813-822.##

14. Scully KM, Rosenfeld MG. (2002) Pituitary development: regulatory codes in mammalian organogenesis. Science, 295:2231–2235.##

15. Uchida K, Murakami Y, Kuraku S, Hirano S, Kuratani S. (2003) Development of the adenohypophysis in the lamprey: Evolution of epigenetic patterning programs in organogenesis. J Exp Zool Part B Mol Dev Evol, 300: 32-47.##

16. Villaplana, M.,Garcia Ayala, A., Garcia Hernandez, M.P., Agulleiro, B. (1997) Ontogeny of immunoreactive somatolactin cells in the pituitary of gilthead sea bream (Sparus aurata L., Teleostei). Anat Embryol, 196: 227-234.##

17. Voss, J.W., Rosenfeld, MG. (1992) Anterior pituitary development: Short tales from dwarf mice. Cell, 70: 527-530. ##