بررسی رفتار اطلاعیابی پژوهشگران موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی

2 عضو هیات علمی مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

3 پژوهشگر موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی

چکیده

پژوهشگران موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی1 نقش بسیار مهمی در بهداشت و سلامت، امنیت غذایی و جلوگیری از شیوع بیماری ها در کشور دارد. لذا، پژوهش در زمینه رفتار اطلاع یابی و نیازهای اطلاعاتی آنان به ما کمک می‌کند تا خدمات اطلاع‌رسانی مناسب‌تری را ارائه نمائیم. اهداف اصلی این پژوهش شناخت رفتار اطلاع‌یابی، بررسی شیوه های دسترسی به منابع اطلاعاتی مورد نیاز و بررسی انگیزه پژوهشگران در استفاده از منابع اطلاعاتی است. روش تحقیق مورد استفاده روش پیمایشی و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه است. پرسشنامه به صورت الکترونیکی و با استفاده از گوگل داکس2  به صورت پیوسته طراحی شده و پیوند اینترنتی آن از طریق پست الکترونیکی برای پژوهشگران ارسال شد. از جامعه آماری نمونه گیری نشد و پرسشنامه برای تمامی پژوهشگران، که 200 نفر هستند، ارسال شد. در مجموع 140 نفر (70درصد) از پژوهشگران پرسشنامه را تکمیل کردند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با روش های آمار توصیفی و با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS  صورت پذیرفت. ‌نتایج پژوهش نشان میدهد که برای انجام پژوهش استفاده از مقالات نشریات ادواری (حدود 90 درصد خیلی زیاد و زیاد) در اولویت نخست قرار دارد. پژوهشگران به منظور دستیابی به اطلاعات علمی برای انجام پژوهش از نظر سایر شیوه های مورد استفاده بیشتر از ارتباط و مشورت با متخصصان و پژوهشگران داخل کشور (حدود 75 درصد خیلی زیاد و زیاد) و  تجارب شخصی (حدود 65 درصد خیلی زیاد و زیاد) استفاده می‌کنند.  درحالی که کمترین استفاده از ارتباط و مشورت با متخصصان و پژوهشگران خارج از کشور (حدود 56درصد کم و اصلاً) و شرکت در همایشهای خارجی (حدود 69 درصد کم و اصلاً) به عمل می آید. همواره استفاده از متن کامل منابع اطلاعاتی (90 درصد خیلی زیاد و زیاد) در اولویت نخست قرار دارد. به ترتیب اولویت، انجام کارهای پژوهشی (حدود 94 درصد خیلی زیاد و زیاد)، روزآمد کردن اطلاعات (حدود 88 درصد خیلی زیاد و زیاد)  و تالیف و انتشار آثار علمی (حدود 58 درصد خیلی زیاد و زیاد) انگیزه های اصلی پژوهشگران در استفاده از منابع اطلاعاتی و کتابخانه محسوب می شوند.
 

عنوان مقاله [English]

Survey of researchers’ information seeking behavior of Razi Vaccine and Serum Research Institute

نویسندگان [English]

  • A Yousefi 1
  • A Gilvar 2
  • T Shahmirzadi 2
  • M Keshavarz 3
1 Razi Vaccine and Serum Research Institute
2 Agricultural Scientific Information and Documentation Center
3 Razi Vaccine and Serum Research Institute
چکیده [English]

Researchers of Razi Vaccine and Serum Research Institute have vital role in the health, food security and prevention of common diseases in the country. Therefore, conducting research on information seeking behavior and information needs will help us to delivering the better information services. So, investigation of information seeking behavior of the researchers and methods in accessing to the information resources are the main purposes of this research. Survey research method has been used to conducting the research. In order to gathering data from the researchers, Google Docs online questionnaire has been designed. Link of this questionnaire, without sampling, has been sent to all researchers via the email. In total, 140 researchers, out of the 200, completed the questionnaire. Data were analyzed with descriptive statistics and were performed using SPSS statistical software. The research results show that the use of “journal articles” is a top priority. In order to access to scientific information, researchers mostly used “communication and consultation with Iranian experts and researchers” and “personal experiences” methods. While minimal use of “communication and consultation with foreign experts and researchers” and “participating to foreign congresses” have been done. Allways, using the fulltext of information resources is a top priority

 

1- Asadi Arbabi, A, (2007) Information seeking behaviour of researchers of medical research centers in Tehran. Information Seeking and Information Science Monthly, 5. pp. 27-34.##

2- Habibi, S.; Farzi, J. and Lotfollahzadeh, R. (2008) Information seeking behaviour of physicians of Ardabil and theire approach to electronic resources. Scientific Journal of Ardabil University of Medical Sciences. 8 (2), pp. 136-141. ##

3- Kapiriri, L. and Bondy, SJ. (2006) Health practitioners' and health planners' information needs and seeking behavior for decision making in Uganda. International Journal of Medical Informatics, 75 (10-11). pp. 714-721.##

4- Kazemi, Z. (2004) Survey of information seeking behaviour of teachers, assisstants and interns of Ahvaz University of Medical Sciences. Health Information Management, 1 (2). pp. 7-14.##

5- Murray, J.; Carey, E. and Walker, S. (2008) The information needs and information seeking behaviour of medical research staff. Health Libraries Review, 16 (1). pp. 46-49.##

6- Nooshinfard, F. (2005) Survey of factors related to information seeking behaviour of faculty members. Book Quarterly. 63. pp. 39-52.##

7- Ocheibi, Jonathan A.; Buba, A. (2003) Information needs and information gathering behaviour of medical doctors in Maiduguri, Nigeria. Journal of Educational Media and Library Sciences, 40 (4). pp. 417-427.##

8- Pelzer, Nancy L.; Wiese, William H. and Leysen, Joan M. (1998) Library use and information-seeking behavior of veterinary medical students revisited in the electronic environment. Bulletin of the Medical Library Association, 86 (3). pp. 346-355.##

9- Salajeghe, M. ; Hayati, Z. (2005) Information seeking bahaviour of faculty members of medical faculties. Rahyaft. 36. pp. 63-69.##

10- Zawawi, S. and Majid, S. (2001) The information needs and seeking behavior of the IMR biomedical scientist. Malaysian Journal of Library and Information Science, 15 (1), pp. 25-41.##