ارزیابی مجلههای علمی- پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی- مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

2 عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی - مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی مجله‌های علمی-پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از نظر رعایت معیارهای ساختاری و نگارشی و نمایه‌شدن در پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر است. در این پژوهش با استفاده از سیاهة وارسی نقاط قوت و ضعف مجله‌ها مشخص شده است.  این پژوهش به روش پیمایشی و از طریق مطالعه کتابخانه‌ای صورت گرفته است. برای انجام این پژوهش، ابتدا یک سیاهة وارسی محقق ساخته، مشتمل بر16 معیار ارزیابی و 8 معیار مربوط به چگونگی نمایه‌شدن مجله‌ها در پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر داخلی و خارجی، تهیه شد. پس از آن داده‌های موجود در آخرین شماره مجله‌های علمی‌- پژوهشی سازمان با استفاده از سیاهة وارسی، گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر، 26 عنوان مجله علمی‌- پژوهشی در حال انتشار سازمان و 2 عنوان مجله علمی-پژوهشی موسسه پژوهشهای برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی است. بر اساس یافته‌های پژوهش، مجله Iranian Journal of Fisheries Science که به زبان انگلیسی منتشر می‌شود با کسب 58 امتیاز از مجموع 60 امتیاز معیارهای ارزیابی مجله، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. جایگاه دوم این رتبه‌بندی به مجله گیاهشناسی ایران، مجله علمی‌شیلات ایران، نشریه دامپزشکی (پژوهش و سازندگی) و روستا و توسعه با کسب نمره 55 تعلق دارد. در جایگاه سوم نیز مجله‌های تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران؛ اقتصاد کشاورزی و توسعه، پژوهش‌های خاک، مجله به نژادی نهال و بذر و مجله به زراعی نهال و بذر با امتیاز 54 قرار دارند. با توجه به اطلاعات بدست آمده در بخش نمایه‌شدن مجله‌ها در پایگاه‌های معتبر داخلی و خارجی، مجله Archives of  Razi Institute وIranian Journal of Fisheries Science که هر دو به زبان انگلیسی منتشر می‌شوند با کسب 17 امتیاز، رتبه نخست و مجله‌های  رستنی‌ها و آفات و بیماری­های گیاهی به ترتیب با کسب 15 و 13 امتیاز در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. بر اساس امتیازات نهایی، مجله Iranian Journal of  Fisheries Science با کسب مجموع 75 امتیاز در رتبه نخست، مجله رستنی‌ها و مجله  Archives of Razi Institute با مجموع 67 امتیاز در رتبه دوم و مجله علمی‌شیلات ایران با 64 امتیاز در رتبه سوم  قرار دارند.
 

عنوان مقاله [English]

Evaluation of scientific journals of Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO)

نویسندگان [English]

  • T Shahmirzadi 1
  • J Bashiri 2
1 Members of Scientific Board of Agricultural Research, Education and ExtensionOrganization
2 Members of Scientific Board of Agricultural Research, Education and ExtensionOrganization
چکیده [English]

The aim of this research is to evaluate the degree of adaptation of AREEO’s scientific journals with standards and investigating their index ability in reliable databases. Checklists are used for data gathering.Survey is used as research method. A Checklist consists of 24 criteria, 16 for evaluation and 8 for the way of indexing of journals in reliable internal and external databases, is prepared. A checklist completed for each journal. The collected data are entered into the Excel software and analyzed. 28 published scientific journals in AREEO was the research population. The research findings show that the “Iranian Journal of Fisheries Science” which is publishing in English language, reached the first rank (58 of 60 points). The second rank (55 of 60) belongs simultaneously to “Iranian Botanical journal”, “Iranian fishery scientific journal”, “Veterinary journal (Pajouhesh va Sazandegi), and “Village and development journal”. Journals of “Iran’s Wood a Paper Research”, Agricultural Economy and Development’, “Soil researches’, Seed and plant line breeding” and” Seed and plant line cultivating” gained jointly the third rank (54 of 60). Regarding the indexing of journals in national and international databases, “Archives of Razi Institute journal” and “Iranian Journal of Fisheries Science”, which both are publishing in English language, reached 17 scores and get the first rank. Vegetative Journal” and “Vegetative pests and diseases” with 15 and 13 scores, simultaneously achieved the second and third level. According to the total final score, “Iranian Journal of Fisheries Science” with the score of 75, achieved the first level and “Vegetative journal” and “Archives of Razi Institute” (both with 67 scores) achieved the second rank and “Iranian Fishery scientific Journal) (64 score) last in the third rank

زمانی غ، عزیزی خالخیلی ط.(1390) جایگاه مجله‌ها علمی‌کشور در پایگاه‌های اطلاعاتی: مورد مطالعه نشریات کشاورزی و منابع طبیعی. علوم فناوری اطلاعاتی. 26(4)، ص. 803-823.  

ستوده ه، رزمجو ف، زارع ل. (1388) ارزیابی چگونگی معرفی مجله‌ها علمی- پژوهشی ایران در اینترنت بر اساس استاندارد‌های بین المللی: با تاکید بر ویژگی‌های موثر بر نمایانی مجله‌ها علمی.  فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی. 48(4).  جلد12.  

شهمیرزادی‌ ط‌. (1388) بررسی وضعیت ضریب تاثیر نشریات علمی- پژوهشی فارسی کشاورزی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) 1380-1386.  دو ماهنامه علمی- ترویجی جهاد،  شماره 291 و292.

گیلوری ع، شهمیرزادی ط، یوسفی ا، بشیری ج.(1390) مجله‌های فارسی حوزه کشاورزی و استاندارد: میزان همخوانی مجله‌های علمی‌– پژوهشی فارسی حوزه کشاورزی با استانداردهای نشر موسسه بین‌المللی ایزو. علوم فناوری اطلاعات. شماره 66.

نوروزی ع، عبدخدا ه.(1390) نمایه‏سازی مجله‏های ایرانی توسط پایگاه‏های اطلاعاتی خارجی: راه‏کارهایی برای بهبود آن. مدیریت اطلاعات سلامت، 8 (4)، ص. 1-12.

نوروزی چاکلی ع، صمدی ل.(1389) ارزیابی تطبیقی معیارهای ارزیابی مجله‌ها در پایگاه گزارش استنادی مجله‌ها مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه اطلاعات علمی‌جهاد دانشگاهی. فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی. 50(2)، جلد 13.

Lopez Cozar, E. D.and Perez, R. R. (1995). A model for assessing compliance of scientific journals with international standards. Libri , Vol,45, No, 3/4. pp: 145-159.

Lopez, C.and Emilio, D. (1999). ISO standards for the presentation of scientific periodicals: little known and little used by Spanish biomedical journals. Journal of documentation. Vol, 55, No, 3.pp 288-309.