مطالعه هیستوپاتولوژیک پوست و روده در ماهی قزل آلای رنگین کمان پرورشی مبتلا به Lactococcus garvieae

نویسندگان

1 کارشناس ارشد بافت شناسی آبزیان دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر

2 استادیار گروه بافت شناسی دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر

3 استادیار دانشکده پیرادامپزشکی دانشگاه ایلام

4 استاد گروه زیست دریا دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر

5 استادیار گروه زیست دریا دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر

چکیده

قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) یکی از گونه‌های مهم ماهیان در صنعت آبزی پروری است و بیماری‌های باکتریایی یکی از عوامل کاهش تولیدات ماهی می‌باشد. باکتری garvieae  Lactococcus یکی از مهمترین عوامل عفونی است که سبب بروز خسارات اقتصادی فراوانی در مزارع پرورشی می‌باشد. Streptococosis بیماریی با علائم مشابه Lactococcosis بوده که تشخیص قطعی را پیچیده می‌کند. در 5 سال اخیر بیماری مشکوک به Streptococosis در مزارع پرورشی قزل آلای رنگین کمان ایلام به صورت اپیدمی‌شایع شده است. در این تحقیق، تعداد 60 عدد ماهی قزل آلای رنگین کمان بیمار با علائم بالینی نظیر شنای نامنظم، اگزوفتالمی‌و... از مزارع پرورشی جمع‌آوری شد. جهت تشخیص عامل بیماری، نمونه‌هایی از طحال، کلیه و کبد ماهی جمع‌آوری شد. بر اساس آزمایشات بیوشیمیایی و روش  Multiplex PCR با استفاده از سه مجموعه پرایمر طراحی شده 16SrRNA، 23S rRNA - 16S و (lctO) مربوط به، S. iniae ،L. garvieae  و S. dysgalactiae ایزوله‌های جداشده در این مطالعه، باندهایی به طول(bp) 1100 تولید کردند و باکتری ایجاد کننده بیماری  L. garvieae شناسایی شد. برخی از نتایج هیستوپاتولوژیک مشاهده شده عبارتند از: نکروز سلول‌های اپیدرمی‌، زخم در پوست و خونریزی، افزایش سلولهای موکوسی و ارتشاح سلول‌های التهابی در روده. نتایج مطالعه حاضر با استفاده از روش m-PCR  تأیید کرد که باکتری  L. garvieae عامل اصلی بیماری اپیدمیک در مزارع پرورشی قزل آلای رنگین کمان ایلام می‌باشد.

عنوان مقاله [English]

Histopathologic Study of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Skin and Intestine affected with Lactococcus garviea

نویسندگان [English]

  • S Heidarinejad 1
  • N Salamat 2
  • F Pourhmad 3
  • A Savari 4
  • B Archangi 5
1 Department of Marine Biology, School of Marine Science, Khorramshahr University of Marine Science and Technology, P.O. Box: 669, Khorramshahr, Iran
2 Department of Marine Biology, School of Marine Science, Khorramshahr University of Marine Science and Technology, P.O. Box: 669, Khorramshahr, Iran
3 School of Veterinary Medicine, Ilam University, Ilam, Iran
4 Department of Marine Biology, School of Marine Science, Khorramshahr University of Marine Science and Technology, P.O. Box: 669, Khorramshahr, Iran
5 Department of Marine Biology, School of Marine Science, Khorramshahr University of Marine Science and Technology, P.O. Box: 669, Khorramshahr, Iran
چکیده [English]

Rinbow trout (Oncorhynchus mykiss) is an important fish species in aquaculture. The bacterial disease caused the decline in the production of this fish. Lactococcus garvieae is one of the most serious infectious agents that caused disease with economical losses in fish farms. Streptococosis have signs similar to lactococcosis. Therefore the definite diagnosis is sometimes complicated. In the last 5 years, the disease suspected to be streptococosis was epidemic in rainbow trout farms in Ilam. In this research, 60 diseased rainbow trout with clinical signs such as erratic swimming and exophthalmia, were collected from rainbow trout farms. For detection the agent of the disease, samples were collected from spleen, kidney and liver of fishes. Based on the biochemical tests and Multiplex PCR by using three sets of primers designed from 16S rRNA, 16S- 23S rRNA and (lctO) genes of L. garvieae, S. dysgalactiae and Streptococcus iniae, the isolates in this research, produced a single specific fragment bands with a size of 1100 (bp) have shown and characteristics of L. garvieae. Some of histopathological that observed was necrosis of epidermal cells and ulcer in the skin and hemorrhage, increase of mucosal cell (Goblet cell), infiltration of inflammatory cell in the intestine. In conclusion of the present study confirmed that L. garvieae is the main agent of the epidemic disease in the rainbow farms in Ilam use of the m-PCR method.

1- Akhlaghi, M. and Mahjor, A.A. (2004) Some histopathological aspects of streptococcosis in cultured rainbowtrout (Oncorhynchus mykiss). Bulletin of European Association of Fish Pathologists.  Vol, 24, pp: 132-136.

2-Austin, B. and Austin, D. (2007) Bacterial fish pathogens Disease of farmed and wild fish, 4 th ed, Praxis pub, pp: 57-58-155-156-386.

3-Avci, H. Aydogan, A. Tanrikul ,T.T. and Birincioglu, S.S. (2010) Pathological and Microbiologyical investigations in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) naturally infected with lactococcus garvieae. Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi  Dergisi. Vol, 16, pp: 313-318.

4-Bromage, E.S. Thomas, A. Owens, L. (1999) Streptococcus iniae, a bacterial infection in barramundi Lates calcarifer. Diseases of Aquatic Organisms. Vol, 36, pp: 177-181.

5-Chang, P.H. Lin, C.W. and Lee, Y.C. ( 2002) Lactococcus garvieae infection of cultured rainbow trout, Oncorhynchus mykiss, in Taiwan and associated biophysical characteristics and histopathology. Bulletin of European Association of Fish Pathologists. Vol, 22 (5), pp: 319-326.

6-Elliot, J.A. Facklam, R.R. (1996) Antimicrobial susceptibilities of Lactococcus lactis and Lactococcus garvieae and a proposed method to discriminate between them. Journal of Clinical Microbiology. Vol , 34, pp: 1296–1298.

7-Eldar, A. Horovitcz, A. Bercovier, H. (1997) Development and efficacy of a vaccine against Streptococcus iniae infection in farmed rainbow trout. Veterinary Immunology and Immunopatholgy. Vol, 56, pp: 175– 183.

8-Eldar, A. and Ghittino, C. (1999) Lactococcus garvieae and Streptococcus iniae infections in rainbow trout Oncorhynchus mykiss: Similar, but different diseases. Disease of Aquatic Organisms. Vol, 36, pp: 227-231.

9-Eyngor, M. Zlotkin, A. Ghittino, C. Prearo, M. Douet, D.G. and Chilmonczyk S. (2004) Clonality and diversity of the fish pathogen Lactococcus garvieae in Mediterranean countries. Applied  Environmental Microbiology. Vol, 70(9), pp: 5132-5137.

10-Ghittino, C. and Prearo, M. (1993) Comparison of some strains isolated from rainbow trout affected by streptococcosis.  Boll. Soc. Ital. Patol. Ittica. Vol, 11, pp: 30–43.

11-Harvay, R. and Bathy, R.S. (1998) Cutaneous taste buds in cod. Journal of Fish Biology. Vol, 53(1), pp:138-149.

12-Holmes, D.S. and Quigley, M. (1992) Arapid boiling method for the preparation of bacterial plasmids. Annu Rev Biochem. Vol, 114, pp: 93-197.

13-Kang ,S. Shin, G. Shin, Y. Palaksha, K.J. Kim Y. and Yang H. (2004) Experimental evaluation of pathogenicity of Lactococcus garvieae in black rockfish (Sebastes schlegeli). Journal Veterinary Science. Vol, 5, pp: 387–390.

14-Mata, A.I. Blanco, M.M. Dominguez, L. Fernandez-Garayzabal, J.F. and Gibello A. (2004) Development of PCR assay for Streptococcus iniae based on the lactate oxidase (lctO) gene with potential diagnostic value. Veterinary Microbiology. Vol, 101, pp: 109-116.

15- Mortada, M. Hussien, A. And Hatal, K. (2006) Multiplex PCR for detection of Lactococcus garvieae, Streptococcus iniae and S. dysgalactiae in cultured yellowtail.  Aquaculture Science. Vol, 53, pp: 269-274.

16- Roberts, R.J. (2001) Fish Pathology, 3th ed. (ed. W.B. Saunders), London.

17- Soltani, M. Nikbakht, G.H. Ebrahimzadeh, H.A. and Ahmadzadeh N. (2008) Epizootic outbreaks of Lactococcus garvieae in farmed rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in Iran. Bulletin of European Association of Fish Pathologists.  Vol, 28, pp: 209-214.

18- Shoemaker, C.A. Klesius, P.H. and Evan, J.J. (2001) Prevalence of Streptococcus iniea in tilapia, hybrid striped bass, and channel catfish on commercial fish farms in the United States. American  Journal of  Veterinary Research. Vol, 62, pp: 174-177.

19- Sharifiyazdi, H. Akhlaghi, M. Tabatabaei, M. and MostafaviZadeh, S.M. (2010) Isolation and characterization of Lactococcus garvieae from diseased rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum) cultured in Iran. Iran Journal of Veterinary  Research Shiraz University. Vol, 11, pp: 342-350.

20- Vendrell, D. Luis Balcazar, J. Ruiz-Zarznela, I. de Blas, I. Girones, O. and Muzquiz, J.L. (2006) Lactococcus garvieae in fish A review. Comparative Immunology. Microbiology and Infection Disease. Vol , 29, pp: 177-198.

21- Vendrell, D. Luis Balcazar, J. Ruiz-Zarauela, I. de Blas, I.  Girones, O. and Luis Muzquiz J. (2007) Safety and efficacy of an inctivated vaccine against Lactococcus garvieae in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Preventive Veterinary Medicine. Vol , 80, pp: 222-229.