مطالعه در مورد مقاومت به آنتی بیوتیکهای بتالاکتام در اشریشیا کلیهای جداسازی شده از قناریهای یزد

نویسندگان

1 فارغ التحصیل دانشکده دامپزشکی و عضو پژوهشکده بیماریهای مشترک انسان و دام دانشگاه شهرکرد

2 دانشیار گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامیواحد شهرکرد

3 فارغ التحصیل دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

4 دانشجوی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

چکیده

پرندگان زینتی از قبیل قناری به صورت بالقوه می‌توانند عوامل بیماری زای انسانی را در خود جای دهند و در انتقال و گسترش عوامل عفونی مقاوم به دارو به انسان نقش داشته باشند. با توجه به علاقه ی بسیاری از مردم در نگه داری از قناری و توانایی بالقوه این پرنده در انتقال اشریشیا کلی‌های مقاوم به دارو به انسان، مطالعه ی حاضر جهت بررسی اشرشیا کلی‌های مقاوم به آنتی بیوتیک‌های بتالاکتام در قناری‌های یزد صورت پذیرفت. 109 جدایه‌ی اشریشیاکلی از قناری‌های یزد از نظر مقاومت به آنتی بیوتیک‌های بتالاکتام با استفاده از روش انتشار دیسک مورد ارزیابی قرار گرفتند. میزان مقاومت جدایه‌ها به آنتی بیوتیک‌های ایمیپنم، سفوتاکسیم، سفیکسیم، سفالکسین، آموکسی سیلین، پنی سیلین جی و اگزاسیلین به ترتیب 0، 5/5، 44، 4/95، 4/95، 100 و 100 درصد بود. قناری‌ها در این منطقه اشریشیا کلی‌های مقاوم به آنتی بیوتیک‌های بتالاکتام را در خود جای داده بودند و می‌توانند عامل مهمی‌در انتقال عفونت‌های مقاوم به دارو از پرندگان زینتی به انسان، خصوصا کودکان تلقی شوند و خطری بالقوه برای سلامت انسان ایجاد نمایند. توصیه می‌شود که صاحبان پرندگان زینتی و همچنین عموم مردم را از خطرات بالقوه ی نگه داری از پرندگان زینتی آگاه ساخت.

عنوان مقاله [English]

A study on beta-lactam antibiotic resistance of Escherichia coli isolated from canaries from Yazd, Iran

نویسندگان [English]

  • H Tahmasby 1
  • H Momtaz 2
  • M Rafiee Dolatabadi 3
  • S Barati 3
  • S Mehrabian 4
  • SH Farahmandi 4
1 Graduated Student, Faculty of Veterinary Medicine and Member of Research Institute of Zoonotic Diseases, University of Shahrekord, Shahrekord, Iran,
2 Associate-Professor, Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran,
3 Graduated Student, Faculty of Veterinary Medicine, University of Shahrekord,Shahrekord, Iran,
4 Student, Faculty of Veterinary Medicine, University of Shahrekord, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

Cage birds like canaries can potentially harbor human pathogens and contribute to transmission and spread of drug resistant infectious agents to human. Considering many people's interests to keep canaries, present study was conducted in canaries from Yazd to investigate the beta-lactam antibiotics resistant Escherichia coli. 109 E. coli isolates from canary faeces in Yazd were evaluated to investigate the resistance to beta-lactam antibiotics by disc diffusion method. Resistance of isolates to ImipenemCefotaxime, Cefixime, Cefalexin, Amoxicillin, Penicillin G and Oxacillin was 0%, 5.5%, 44%, 95.4%, 95.4%, 100% and 100% respectively. Canaries harbored beta-lactam antibiotics resistant E. coli and could be an important component of drug-resistant infections transmission from cage birds to human, especially kids and can pose a potential risk to human health in the region. It is recommended to make pet birds owners and general public aware of potential dangers of cage birds keeping.
 

 

1- Aşkar, Ş., Sakarya, F., Yıldırım, M. (2011). The Potential Risk in Epizootiology of Bacterial Zoonozis: Pigeon (Columba livia domestica) Feces. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 17: 13-16.

2- Bonnedahl, J., Drobni, M., Gauthier-Clerc, M., Hernandez, J., Granholm, S., Kayser, Y., Melhus, A., Kahlmeter, G., Waldenström, J., Johansson, A., Olsen, B. (2009). Dissemination of Escherichia coli with CTX-M Type ESBL between Humans and Yellow-Legged Gulls in the South of France. PLoS One, 18 4(6):e5958.

3- Bonnet, R. (2004). Growing group of extended-spectrum beta-lactamases: the CTX-M enzymes. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 48(1):1-14.

4- Bush, K. (2008). Extended-spectrum b-lactamases in North America, 1987–2006. Clinical Microbiology and Infection, 14 (1): 134–143.

5- Cantón, R., Novais, A., Valverde, A., Machado, E., Peixe, L., Baquero, F., Coque, T.M. (2008). Prevalence and spread of extended-spectrum b-lactamase-producing Enterobacteriaceae in Europe. Clinical Microbiology and Infection, 14 (1): 144–153.

6- Costa, D., Poeta, P., Saenz, Y., Vinue, L., Rojo-Bezares, B., Jouini, A., Zarazaga, M., Rodrigues, J., Torres, C. (2006). Detection of Escherichia coli harbouring extended-spectrum beta-lactamases of the CTX-M, TEM and SHV classes in faecal samples of wild animals in Portugal. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 58(6): 1311–1312.

7- Dolejská, M., Bierosová, B., Kohoutová, L., Literák, I., Cízek, A. (2009). Antibiotic-resistant Salmonella and Escherichia coli isolates with integrons and extended-spectrum beta-lactamases in surface water and sympatric black-headed gulls. Journal of Applied Microbiology, 106(6):1941-50.

8- Dolejská, M., Cízek, A., Literák, I. (2007). High prevalence of antimicrobial-resistant genes and integrons in Escherichia coli isolates from Black-headed Gulls in the Czech Republic. Journal of Applied Microbiology, 103(1):11-9.

9- Ewers, C., Guenther, S., Wieler, L.H., Schierack, P. (2009). Mallard ducks – a waterfowl species with high risk of distributing Escherichia coli pathogenic for humans. Environmental Microbiology Reports, 1(6): 510–517.

10- Ghanbarpour, R., Daneshdoost, S. (2012). Identification of shiga toxin and intimin coding genes in Escherichia coli isolates from pigeons (Columba livia) in relation to phylotypes and antibiotic resistance patterns. Tropical Animal Health and Production, 44:307–312

Hawkey, P.M. (2008). Prevalence and clonality of extendedspectrum b-lactamases in Asia. Clinical Microbiology and Infection, 14 (1): 159–165.

11- Literák, I., Vanko, R., Dolejská, M., Cízek, A., Karpísková, R. (2007). Antibiotic resistant Escherichia coli and Salmonella in Russian rooks (Corvus frugilegus) wintering in the Czech Republic. Letters in Applied Microbiology, 45(6):616-21

12- NCCLS. (2003). Performance standards for antimicrobial disk susceptibility tests. Approved standard. 8th ed. NCCLS document M2-A8. National Committee for Clinical Laboratory Standards, Wayne, PA.

13- Radimersky, T., Frolkova, P., Janoszowska, D., Dolejska, M., Svec, P., Roubalova, E., Cikova, P., Cizek, A., Literak, I. (2010). Antibiotic resistance in faecal bacteria (Escherichia coli, Enterococcus spp.) in feral pigeons. Journal of Applied Microbiology, 109(5):1687-95.

14- Rice, L.B. (2009). The clinical consequences of antimicrobial resistance. Current Opinion in Microbiology, 12(5):476–481.

Silva, V.L., Nicoli, J.R., Nascimento, T.C., Diniz, C.G. (2009). Diarrheagenic Escherichia coli strains recovered from urban pigeons (Columba livia) in Brazil and their antimicrobial susceptibility patterns. Current Microbiology, 59(3):302-8