جستجوی ویروس بلوتانگ در جنین‌های سقط شده‌ی گوسفند در استان‌های چهارمحال و بختیاری و اصفهان با روش RT-PCR

نویسندگان

1 دانشیار گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد

2 دانشجوی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد

چکیده

بیماری زبان آبی یا بلوتانگ از جمله بیماریهای عفونی است که عمدتا توسط حشرات منتقل و باعث بروز ضایعاتی در مخاط بینی،دهان و اندام حرکتی و نیز سقط جنین در نشخوارکنندگان می شود.هدف از این مطالب جستجوی ژنومی-ویروس بلوتانگ در جنینهای سقط شده گوسفند به عنوان عامل سقط بود.به منظور جستجوی ژنوم ویروس بلوتامگ، از تعداد 50 بره ی سقط شده نمونه ی خون ،کبد و طحال تهیه شد.به نمونه های خون EDTA اضافه شد و با استفاده از ریمازول استخراج RNAانجام پذیرفت.نمونه ها به روش RT_PCR مورد آزمون قرار گرفتند.نتایج حاصل از آزمون در ژل آگاروز 1.5 درصد،الکتروفورز و با اتیدیوم بروماید رنگ آمیزی گردید و توسط اشعه UV قرائت شد.در هیچ یک از نمونه ها نتیجه مثبت مشاهده نشد، به جز یک مورد که برای تعیین توالی ارسال گردید ولی نتیجه تعیین توالی،ویروس بلوتانگ را تایید نکرد. بنابراین مطالعه ی حاضر میتواند گویای آن باشد که در موارد بررسی شده در مطالعه حاضر،احتمالا عفونت با ویروس بلوتانگ عامل سقط نبوده است اما ممکن است در صورت بالا بردن حجم نمونه و اجرای نمونه گیری به طور پراکنده در سرتاسر سال بتوان حتی در مناطق مورد مطالعه در طرح حاضر حضور ویروس یا ژنوم آن را نشان داد.

عنوان مقاله [English]

Detection of bluetongue virus in aborted lamb fetuses in Chaharmahal va Bakhtiari and Isfahan provinces, by RT-PCR method

نویسندگان [English]

  • M.R Mahzounieh 1
  • A Golestanfar 2
  • M Salimi 2
  • M Torkabad 2
1 Associate professor of pathobiology department, Veterinary Faculty- Shahrekord University
2 Student of Veterinary Faculty, Shahrekord University
چکیده [English]

Detection of bluetongue virus in aborted lamb fetuses in Chaharmahal va Bakhtiari and Isfahan provinces, by RT-PCR method Background: Bluetongue or muzzle sore disease is an infectious disease which is mainly transmitted by insects. It can cause erosions in mouth, nasal mucosa and limbs and also abortion in ruminants. The aim of this study was genomic detection of bluetongue virus in sheep aborted fetuses as an aborting agent. Materials and methods: Samples were collected from blood, liver and spleen of 50 aborted lambs. EDTA was added to blood samples. RNA was extracted by using Rimazol. cDNA was synthesize was detected by RT-PCR. All products were separated by 1/5% agarose gel electrophoresis and stained in ethidium bromide. The results of all samples were negative, except one of them which was sent for sequencing and the result of sequencing didn't confirm presence of this virus. This study shows that Blue
tongue virus does not cause abortion in ewes in studied areas of Iran, but it is possible that by increasing the sample size and sampling during the year in these areas, the presence of virus or its genome can be detected too.

1- افکاهرز، ر. 1386 ، بیماری های ویروسی گاو. ترجمه عزیزیان، سید مصطفیتهران، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، صفحات: 125 - 115 .

2- Anthony, S., Jones, H., Darpel, K. E., Elliott, H., Maan, S., Samuel, A., et al. (2007). A duplex RT-PCR assay for detection of genome segment 7(VP7 gene) from 24 BTV serotype, Journal of Virological Methods. 141:188-197.

3- Azimi, S. M., Keyvanfar, H., Pourbakhsh, S. A. and Razmaraii, N. (2008). S7 gene Characterization of bluetongue viruses in Iran, Archives of Razi Institute. 63:15-21.

4- Conraths, F. J., Gethmann, J. M., Staubach, C., Mettenleiter, T. C., Beer, M. and Hoffmann, B. (2009). Epidemiology of bluetongue virus serotype 8, Germany, Journal of Emerging Infectious Diseases. 15(3):433-435.

5- Joardar, S.N., Barkataki, B., Halder, A., Lodh, Ch. and Sarma,D. (2013). Seroprevalence of bluetongue in north eastern Indian state- Assam, Original Research. pp:196-199.

6- Khezri, M. and Azimi, S.M. (2012). Epidemiological investigationof bluetongue virus antibodies in sheep in Iran, Original Research.pp:122-125.

7- Maclachlan N.J., and Dubovi E.J. Reoviridea. Ferner’s VeterinaryVirology. 4th published 2011, 32 Jamestown Road, London NW1 7BY, UK: 283-286.

8- Mahdavi, S., Khedmati, K. and Pishraft Sabet, L.(2006). Serologic evidence of bluetongue infection in one-humped camels (Camelus dromedarius) in Kerman province, Iran. Iranian Journal of Veterinary Research, University of Shiraz,7(3).

9- Mellor, P. S. (1990). The replication of bluetongue virus in Culicoides vectors, Current Topics in Microbiology and Immunology. 162:143-61.

10- Osburn, B. I. (1994). The impact of bluetongue virus on reproduction, Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases. 17(3-4):189-196.

11- Rodrigues-Sanchez, B., Iglesias-Martin, I., Martinez-Aviles, M. and Sanchez-Vizcaino, J. M. (2008). Orbivirus in the Mediterranean Basin: Update Epidemiological Situation of Bluetongue and New Methods for Detection of BTV Serotype 4, Transboundary and Emerging Diseases. 55:205-214.

12- Tabachnick, W. J., Robertson, M. A. and Murphy, K. E. (1996). Culicoides variipennis and bluetongue disease. Annuals of the New York Academy of Sciences. 791:219.

13- Worwa, G., Chaignat, V., Feldmann, J. and Thur, B. (2012). Detection of neutralizing antibodies against bluetongue virus serotype 8 by an optimized plasma neutralization test. Journal of Virological Methods,188(1-2):168-74