بررسی وجود تایلورلا اکوئی جنیتالیس در اسب عرب استان خوزستان از طریق کشت و PCR

نویسندگان

1 دانش آموختگان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلام یواحد لاهیجان

2 گروه شیلات دانشگاه آزاد اسلام یواحد لاهیجان

3 دانشیار گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

4 استادیار گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

5 استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

6 دان شآموخته دکتری حرف های دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

متریت واگیر اسب بیماری مقاربتی و غیر سیستمیک اسب میباشد.عامل این بیماری باکتری گرم منفی،باسیل یا کوکوباسیل و غیر متحرک،تایلورلااکوئی جنیتالیس است که منجر به ناباروری موقت و گذرا در مادیان میشود.شناسایی این باکتری بر مبنای کشت در شرایط میکروآنروقیلیک می باشد.اما ضعف این باکتری در رشد نسبت به باکتریهای ثانویه و همزیست موجب شده است که امروزه از تکنیک PCR به عنوان یکی از حساس ترین و سریع ترین روش در شناسایی آن استفاده گردد.در این تحقیق به منظور ردیابی تایلورلااکوئی جنیتالیس در اسب های عرب استان خوزستان، از ناحیه گودی و سینوس کلیتوریس و پیشابراهی 76 راس مادیان و پوست قضیب و یا گودی پیشابراهی 4 راس نریان نمونه برداری صورت گرفت.بررسی نمومنه ها به روش کشت میکروآنروقیلیک بر روی محیط آگار شکلاتی و همچنین روش pCR با استفاده از کیت تشخیصی GENEKOM (ساخت کشور آلمان) نشان داد که مورد مثبتی از نظر تایلورلاآکوئی جنیتالیس وجود ندارد.بررسیهای بیشتر روی سایر باکتریهای رشد کرده منجر به شناسایی باکتریهای دیگری نظیر اشریشیا کولای، گونه ای از جنس کلبسیلا،گونه ای از جنس استاقیلوکوکوس و گونه ای از جنس استرپتوکوکوس گردید.نتایج این بررسی نشان داد که تایلورلااکویی جنیتالیس به عنوان عامل ناباروری در اسب های عرب استان خوزستان مطرح   نمی باشد و به منظور جلوگیری از ورود آن بایستی مسوولین بهداشتی استان اقدامات کنترلی و تشخیصی را روی اسب های ورودی از سایر استانهای کشور مدنظر داشته باشند.

عنوان مقاله [English]

Detection of Taylorella equigenitalis in Arabian horse of Khuzestan province by culture and PCR

نویسندگان [English]

  • H Pashaei Chalkasari 1
  • M Farrokh Rooz 2
  • M Pourmahdi Borujeni 3
  • D Gharibi 4
  • S Gooraninejad 5
  • S Memari 6
1 Graduated from Islamin Azad University, Lahijan Branch
2 Dept. of Fisheries, Islamin Azad University, Lahijan Branch
3 Associate Professor, Department of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran
4 Assistant Professor, Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran
5 Professor, Department of Clinical Science, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran
6 Graduated from Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Contagious Equine Metritis (CEM) is a venereal transmissible and non-systemic disease of horses caused by a gram negative, bacillus or cocco-bacillus and non-motile bacterium, Taylorella equigenitalis which can lead a transient infertility in mares. Identification of this bacterium is based on microaerophilic culture, but weakness of this bacterium in growth compared with secondary and symbiotic bacteria, has caused that PCR is used as one of the most sensitive and fast technique to identification of this bacterium. In the present study, in order to detection of Taylorella equigenitalis in Arabian horses of Khuzestan province, samples were taken from the clitoral fossa and sinus of 76 mares and also urethral fossa and penile sheath of 4 stallions. The results of miroaerophilic culture on chocolate agar medium and PCR with diagnostic GENEKOM kit (made in Germany) showed that there is no positive case of Taylorella equigenitalis in the specimens. Further studies on other bacteria which were grown on media lead to identification of other bacteria like Escherichia coli, Klebsiella spp. Streptococcus spp. and staphylococcus spp. The result of this study showed that Taylorella equigenitalis is not as the cause of infertility in Arabian horses of Khouzestan province and health authorities should be considered quarantine and preventive proceedings on entering horses from other provinces and countries.

1- ابراهیمی، ع.، اسفندآبادی، ن. و زهرایی صالحی، ت.(1382). جداسازی باکتری تایلورلا اکویی جنیتالیس از مادیان های موجود در باشگاه های سوارکاری شهرکرد،

مجله دامپزشکی دانشگاه تهران، دوره 58 ، شماره 2.

2- الیاسی، م. ع.(1384). بررسی وجود عامل متریت واگیر اسب با استفاده از روش کشت PCR در تعدادی از فار مهای اطراف تهران. پایان نامه دکتری عمومی از دانشگاه تهران، 3058.

3. Aalsburg, A.M., Erdman, M.M. (2011) Pulsed-field gel electrophoresisgenotyping of Taylorella equigenitalis isolated in the

United States:1978–2010. Journal of Clinical Microbiology, 49:829–833.

4. Anzai, T., Eguchi, M., Sekizaki, T., Kamada, M., Yamamoto, K., and Okuda, T. (1999) Development of a PCR test for rapid diagnosis of contagious equine metritis. Journal of Veterinary Medical Science, 61(12):1287- 1292.

5. Anzai,T., Kamada, M., and Niwa, H. (2011) Contagious Equine Metritis Eradicated from Japan. Journal of Medicine of Science, (74) 4: 519-522.

6. Bleumink-Pluym, N., Werdler, M. E., Houwers, D. J., Parlevliet, J. M., Colenbrander, B., and Van der Zeijst, B. A. (1994) Development and evaluation of PCR test for detection of Taylorella equigenitalis. Journal of Clinical Microbiology, 32(4):893-896.

7. Couto, M.A. (1993).Sexually transmitted (venereal) diseases of horse in equine reproduction. 1st ed. (edit by McKinnon).Philadelphia, Lea & Febiger, 845-854.

8. Duquesne, F., Pronost, S., Laugier, C., and Petry, S. (2007) Identification of Taylorella equigenitalis responsible for contagious equine metritis in equine genital swabs by direct polymerase chain reaction. Research in Veterinary Science, 82(1):47-49.

9. Erdam, M., Creekmore, L.H., Fox, P.E., Pelzel, A.M., Spalding, B.A., Aalsburg, A.M. and Cox, L.K. (2011) Diagnostic and epidemiologic analysis of the 2008-2010 investigation of multi-year outbreak of contagious equine metritis in the United States. Preventive Veterinary Medicine101, 219-228.

10. Fales, W.H., Blackburn, B.O., Youngquist, R.S., Braun, W.F., Schlater, L.K. and Morehouse, L.G. (1979) Laboratory methodology for the diagnosis of contagious equine metritis in Missouri. In: Proceedings of 22nd American Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians , San Diego,CA, vol. 22, pp. 187–197.

11. Jang, S. S., Donahue, J. M., Arata, A. B., Goris, J., Hansen, L. M., Earley, D. L., Vandamme, P. A. R., Timoney, P. J., and Hirsh, D. C. (2001) Taylorella asinigenitalis sp. nov., a bacterium isolated from the genital tract of male donkeys (Equus asinus). International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 51(3):971-976.

12. Luddy, S. and Kutzler, M.A. (2010) Contagious equine metritis within the United States: a review of the 2008 outbreak. Journal of Equine Veterinary Science, 30(8):393-400. 13. Matsuda, M. and Moore, J. E. (2003) Recent advances in molecular

epidemiology and detection of Taylorella equigenitalis associated with contagious equine metritis (CEM). Veterinary Microbiology, 97(1-2):111-122.

14. Parleviet, J.M., Bleumink-Pluym, N.M., Houwers, D.J., Remmen, J.L., Sluijter, F.J. and Colenbrander, B. (1997) Epidemiologic aspects of Taylorella equigenitalis. Theriogenology, 47:1169-1177.

15. Premanandh, J., George, L. V., Wernery, U., and Sasse, J. (2003) Evaluation of a newly developed real-time PCR for the detection of Taylorella equigenitalis. and discrimination from T. asinigenitalis. Veterinary Microbiology, 95(4):229-237.

16. Swerczek, T.W. (1978) The first occurrence of contagious equine metritis in the United States. Journal of American Veterinary Medicine Association, 173: 405–407.

17. Taylor, C.E.D., Rosenthal, R.O., Brown, D.F.J., Lapage, S.P., Hill, L.R. and Legros, R.M. (1978). The causative organism of

contagious equine metritis 1977: proposal for a new species to be known as Haemophilus equigenitalis. Equine Veterinary Journal, 10: 136–144.

18. Tel, O.Y., Kesin, O., Zonturlu, A., and Yurdidin, N. (2010) Detection of Taylorella equiegenitalis in horses by Means of Bactriological Culture and PCR in Sanliurfa, Turkey. Kafkas university of veterinary Fak Derg, (16) 4: 605-609.

19. Timoney, P.J. (1996) Contagious equine metritis. Comparative Immunology Microbiology and Infectious Diseases, 19(3):199-204.

20. Timoney, P.J., Gillespie, J.H., Scoll, F.W., and Brulough, J.E. (1988) Hegan and Bruners Microbiology and Infectious Diseases of Domestic Animals, 8th ed., published by Coruell University, 100-103.

21. Turner, S., Pryer, K.M., Miao, V.P.W., and Palmer, J.D. (1999). Investigating deep phylogenetic relationships among cyanobacteria and plastids by small subunit rRNA sequence analysis. Journal of Eukaryotic Microbiology 46: 327–338.

22. United States Animal Health Association. (2008) The grey book foreign animal diseases (FAD). 7th ed. St Joseph, MO: United States Animal Health Association, 16:225-229.

23. Wakeley, P. R., Errington, J., Hannon, S., Roest, H. I., Carson, T., Hunt, B. and et al (2006) Development of a real time PCR

for the detection of Taylorella equigenitalis directly from genital swabs and discrimination from Taylorella equigenitalis. Veterinary Microbiology, 118(3-4):247-254.

24. World Organization for Animal Health (OIE). (2009) Contagious equine metritis. In: Manual of diagnostic tests and vaccines

for terrestrial animals. Paris, France: World Organization for Animal Health, 25.2:838-844.

25. World Organization for Animal Health (OIE). (2012) Contagious equine metritis. In: Manual of diagnostic tests and vaccines

for terrestrial animals. Paris, France: World Organization for Animal Health, 68.5:624-648.

26. Zdovc, I., Ocepek, M., Gruntar, I., Pate, M., Klobucar, I., and Krt, B. (2005) Prevalence of Taylorella equigenitalis infection in stallions in Slovenia: bacteriology compared with PCR examination. Equine Veterinary Journal, 37(3):217-221.