بررسی میزان هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای( PAHs) در بافت ماهی کیلکای معمولی در سواحل استان گیلان (بندر انزلی)

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کنترل کیفی آبز یان و رئیس گروه بهبود کیفیت آبز ان - سازمان ش شیلات ایران

2 دانشکده منابع طبیعی دریا دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، گروه شیلات، خرمشهر

3 عضو هئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران شمال، دانشکده علوم و فنون دریایی– گروه محیط زیست دریا

چکیده

در این تحقیق مقدار و نوع  هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای (PAHs) درسه گروه سنی  سه، پنج و هفت  ساله ماهی کیلکای معمولی سواحل استان گیلان(بندرانزلی) که به جهت پایش زیستی منطقه و قرار داشتن در زنجیره غذایی انسان بسیار حائز اهمیت می باشد بررسی گردید . نمونه برداری در تیر ماه 1391 در تنها صیدگاه استان گیلان (بندر انزلی) صورت گرفت. حدود دو کیلوگرم  از ماهی کیلکای صید شده به طور کاملاً تصادفی از مخزن مخصوص حمل ماهی جدا و پس از کد گذاری سریعاً منجمد و جهت انجام مراحل بیومتری شامل، اندازه گیری طول چنگالی، وزن و سن نمونه ها و پس از آن تعیین PAHs به روش HPLC  به آزمایشگاه منتقل شد . طبق نتایج بدست آمده در ماهیان  سه  ساله از مجموع 16 ترکیب مورد آزمایش در جدول (EPA)، شش ترکیب نفتالن، ایندنو(cd-1,2,3) پایرن ، پایرن ، فلورن ، آنتراسن و دی بنزو (a,h)آنتراسن به ترتیب با مقادیر 67/90  ، 19/7575/19 ، 8/4242/8 ، 5/9393/5 ،30/33/30 و37/0 0/37 (ppb) ، در ماهیان  پنج ساله نفتالن، ایندنو(cd-1,2,3) پایرن و فلورن به ترتیب با مقادیر 74، 14/25 و 3/96 (ppb) و در ماهیان  هفت ساله هیچ  آلاینده آروماتیک شناسایی نگردید. نتایج نشان داد که در ترکیبات نفتالن ، فلورن ، آنتراسن ، پایرن ، ایندنو (cd-1,2,3) پایرن، دی بنزو (a,h) آنتراسن با افزایش سن ماهیان روند کاهشی معنی داری وجود دارد (05/0>P) . همچنین نتایج آزمایشات نشان داد که خوشبختانه در حال حاضر  میزان غلظت PAH ها در سنین مختلف کیلکای معمولی  کمتر از حد استاندارد می باشد.  

عنوان مقاله [English]

Investigation of PAHs in tissues of C.cultriventris Caspia in coastal area of Guilan ( Anzali port)

نویسندگان [English]

  • A. Eskandarpour 1
  • A. Ashja Ardalan 2
  • L. Salimi 3
1 Msc Quality Control Aqutic Iran Fisheries Organization
2 Faculty Member Islamic Azad University North Tehran, College Science and Technology Branch
3 Faculty Member Islamic Azad University North Tehran, College Science and Technology Branch
چکیده [English]

In the present study common kilka from Guilan province coastal area (Port of Anzali) and fish meal produced from it, have been examined to investigate the type and amount of polyaromatic hydrocarbons (PAHs). Bio monitoring is very important because these pollutants are carcinogenic and mutagenic compounds, if they enter human food chain. Sampling process was completed in Anzali fishing port. For sampling 2 kg of fishes randomly selected and sent to laboratory for biometric experiments including fork length (cm), weight (g) and age (year) by inner ear otolith method. For determining PAH's frozen samples were eventually sent to laboratory. HPLC was used and a total 16 PAH's in EPA table were determined. For 3 year old fish, the compounds found were: Naphthalene, Indeno (1,2,3…cd) pyrene, Pyrene, Fluorene, Anthracene and Dibanzo (ah) anthracene with quantities of 90.67, 19.75, 8.42, 5.93, 3.30 and 0.37 (ppb), respectively. For 5 year old fish the PAHs were Naphthalene, Indeno(1,2,3…cd)pyrene and Fluorene found with quantities of 74, 14.25 3.96 (ppb), respectively, while for 7 year old one no PAHs were found. The results also showed that PAHs amounts in tissues of kilka are fortunetly below the standard levels.

- اسماعیلی ساری، ع.، (1381). آلاینده ها، بهداشت و استاندارد در محیط زیست. انتشارات نقش مهر.767 ص.
2- باغبان، م. و ناصری. ش.، (1388). اندازه گیری ترکیبات هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای (PAHs) در آب تصفیه شده تصفیه خانه ها وشبکه توزیع آب شهر تهران و مخازن استان تهران مجموعه مقالات سومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
3- تاتینا، م.، عریان، ش. و قریب خانی، م.، (1384). بررسی میزان ترکیبات آروماتیک حلقوی. (PAHs) در ماهی کفشک چپ رخ در حوزه شمالی خلیج فارس. مجله علمی پژوهشی زیست شناسی دریا – جلد 1 شماره 1 ، ص 29- 44
4- سلیمی، ل.، (1387). پایش زیستی هیدروکربن های چند حلقه ای آروماتیک (PAHs ) و فلزات سنگین نیکل و وانادیوم د ر رسوبات و دوکفه ای آنادونت تالاب انزلی و تعیین کاربرد بایومارکر NRR به عنوان شاخص زیستی این آلاینده ها. رساله دکترا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.
5- غفارزاده، ح. و هنربخش، ن، (1385). بررسی تبعات اقتصادی عدم مبارزه با گونه مهاجم شانه دار در خزر در سواحل ایرانی دریای خزر. علوم و تکنولوزی محیط زیست ، دوره نهم ، شماره چهارم 1386
6- فضلی، ح.، صیاد بورانی، م.، جانباز، ع، ا.، (1384). شاخص های زیستی کیلکای معمولی Clupeonella cultriventris caspia در سواحل جنوبی و اثرات Mnemiopsis leidyi بر اکوسیستم دریای خزر.
7- قربانی، س.، سلیمی، ل.و مطلبی، ع.، (1390). بررسی کمی و کیفی میزان PAHs (16 مورد لیست شاخص EPA) در بافت عضله اردک ماهی Esox luciusتالاب انزلی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال.
8- کلارک، آر. بی.،1380. آلودگی دریا. ترجمه س.م.ت.ساداتی پور و ف.شریعتی فیض آبادی .
9- کوچکیان صبور، ا.، (1373). تهیه فراورده از ماهی کیلکا و تولید فیش بال از آن ، چاپ اولموسسه تحقیقات شیلات ایران
10- نصراله زاده ساروی، ح.، (1376). بررسی میزان آلودگی های نفتی و فلزات سنگین در حوزه جنوبی دریای مازندران ، پژوهشکده اکولوژی دریای خزر مجله علمی شیلات 1380- شماره 1 – ص 91- 102


11- Budzinski, H., Mazeas, O., Tronczynski, J., Desaunay, Y., Bocquene, G., Claireaux, G., (2004), Link between exposure of fish (Solea Solea) to PAHs and metabolites: Application to the "Erika" oil spill, Aquat. Living Resour. 17, pp: 329-334.
12- Bauer, J.E., and capone D.G., (1985). Effects of four aromatic organic pollutants on microbial glucose metabolism and hiymidine incorporation in marine sediments, Apple. Environ. Microbiol. No. 49.pp.828-835.
13- Cheevaporn, V., Pindang, M., Helander, H.F., (2010), Polycyclic Aromatic Hydrocarbon contamination in Nile Tilapia (oreochromis Niloticus) : Analysis in Liver and Bile, EnvironmentAsia 3(2) 8-14.
14- Turcotte ,D., (2008). Toxicity and metabolism of alkyl-polycyclic aromatic hydrocarbons in fish. Queen's Theses & Dissertations
15- Grandby, K. and Spliid, N. H. (1995). Hydrocarbons and organochlorines in common mussels from the Kattegat and the belts and their relation to condition indices. Marine Pollution Bulletin, 30: 167-178.
16- Kennish, M. J., (1997). Pollution Impacts on Marine Biotic Communities.CRC Press.310p. pp: 40-51.
17- Kennish, M. J.,(2001). Practical Handbook of Marine Science. Third Edition. CRC Press. 876pp.
18- Llobet, J. M., Bocio, A., Domingo, J.L., Teixido, A., Casas, C., and Mu¨ller, L., (2006), Levels of polychlorinated biphenyls in foods from Catalonia, Spain: estimated dietary intake. J. Food Prot. 66:479–484.
19- McElroy, A. E., Farrington, J. W. and Teal, J.M., (1989). Bioavailability of polycyclic aromatic hydrocarbons in the aquatic environment, in Metabolism of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in the Aquatic Environment, Varanasi, U., Ed., CRC Press, Boca Raton, FL, USA. pp. 1-39.
20- McLeese, D. W., Ray, S. and Burridge, L. E., (1985). Accumulation of polynuclear aromatic hydrocarbons by the clam Mya arenaria, in Wastes in the Ocean, Vol. 6, Nearshore Waste Disposal, Ketchum, B. H., Capuzzo, J. M., Burt, W. V., Duedall, I. W., Park, P. K., and Kester, D. R. Ends., John Wiley & Sons, NEW YORK. NY, USA. pp 81–88.
21- silva, E., PesoAguiar, M., Navarro, M., Chastinet, C., (2007), Impact of petroleum pollution on aquatic coastal ecosystems in Brazil. Environ. Toxicol. Chem. 16, 112-118.
22- Pena., (2006), Optimization of a microwave-assisted extraction method for the analysis of polycyclic aromatic hydrocarbons from fish samples164–165 Tuvikene, A., 1995. Institute of zoology and Hydrobiology,
23- University of Tartu, EE- (2400) Tartu, Estonia, . Responses of fish to polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) , Journal of Chromatography A, 21 July 2006, Pages 163–169