اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علی اسحاقی

فیزیکوشیمی رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

vjareeo.ac.ir
026-34570038-46

سردبیر

مهران بخشش

ویروس شناسی دانشیار مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

scholar.google.com/citations?user=ARR3Rd0AAAAJ&hl=en
vjareeo.ac.ir
0000-0002-6163-3544

مدیر اجرایی

رامین باقری نژاد

دکترای تخصصی باکتری شناسی دامپزشکی مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

scholar.google.com/citations?user=6uJ63X0AAAAJ&hl=en
vjareeo.ac.ir
0000-0002-5672-6586

اعضای هیات تحریریه

عبدالحسین دلیمی اصل

انگل‌شناسی دامپزشکی استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

scholar.google.com/citations?user=-PhaP4EAAAAJ&hl=en
vjareeo.ac.ir

فرامرز قراگزلو

مامائی دامپزشکی استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

scholar.google.com/citations?user=Bopt8lkAAAAJ&hl=en
vjjareeo.ac.ir

محمود معصومیان

بهداشت و بیماری های آبزیان دانشیار موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

www.researchgate.net/profile/Mahmoud-Masoumian
vjareo.ac.ir

ودود رضویلر

بهداشت و کنترل مواد غذایی استاد بازنشسته دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

scholar.google.com/citations?user=lpE4QnIAAAAJ&hl=en
vjarreo.ac.ir

علیرضا باهنر

اپیدمیولوژی استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

scholar.google.com/citations?user=ZPZOC44AAAAJ&hl=en
vjarreeo.ac.ir