اثر مکمل روی و جایگزینی بتائین جیره با متیونین بر عملکرد و فراسنجه‌های خونی مرغان تخمگذار در شرایط استرس گرمایی

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم دامی –دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز، ایران

2 دانشیار گروه علوم دامی –دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز، ایران

3 دانشیار گروه علوم دامی –دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده

به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف بتائین جایگزین‌شده با متیونین و مکمل روی بر عملکرد و فراسنجه‌های خونی در مرغان تخم‌گذار لگهورن سویه تجاری های–‌لاین (W-36)، آزمایشی با استفاده از 288 قطعه مرغ تخم‌گذار در قالب طرح کاملاً تصادفی به صورت فاکتوریل با 12 تیمار آزمایشی، 3 تکرار و 8 قطعه مرغ در هر تکرار از سن 50 الی 62 هفتگی اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل سه سطح مختلف جایگزینی بتائین با متیونین (صفر و 13 و 26 درصد) و دو سطح مختلف مکمل روی (50 و 100 میلی‌گرم در کیلوگرم سولفات روی) در دو شرایط دمایی متفاوت (استرس گرمایی و بدون استرس) با سه تکرار در هر تیمار بودند. نتایج آزمایش نشان داد که صفات عملکردی و صفات کیفی تخم‌مرغ در تیمار تحت استرس گرمایی نسبت به تیمار بدون استرس به طور معنی‌داری کاهش یافتند. جایگزینی بتائین با متیونین سبب افزایش تولید تخم‌مرغ گردیده است (05/0>P). افزودن مکمل روی به جیره به طور معنی‌داری سبب افزایش پارامترهای عملکردی و صفات کیفی تخم‌مرغ گردید (05/0>P). بعلاوه، اثر بتایین بر کلسترول و تری‌گلیسرید خون معنی‌دار بود ولی بر میزان گلوکز خون اثری نداشت. همچنین، افزودن عنصر روی سبب کاهش گلوکز، کلسترول و تری‌گلیسرید گردید (05/0>P). نتایج این مطالعه نشان داد که جایگزین‌نمودن بتایین به جای متیونین به میزان 13 درصد و همچنین افزودن مکمل روی به میزان 100 میلی‌گرم در کیلوگرم به جیره مرغ تخم‌گذار تحت تنش گرمایی سبب بهبود عملکرد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Zinc supplementation and Betaine substitution to methionine on performance and blood parameters of laying hens under heat stress

نویسندگان [English]

  • mahmood nazari 1
  • Somayeh Sallary 2
  • Mohammad Reza Ghorbani 3
1 Assistant Professor, Department of Animal Science, Faculty of Animal science and Food Technology, Agricultural Science and Natural Resources University of Khuzestan, Ahvaz, Iran.
2 Associate Professor, Department of Animal Science, Faculty of Animal science and Food Technology, Agricultural Science and Natural Resources University of Khuzestan, Ahvaz, Iran.
3 Associate Professor, Department of Animal Science, Faculty of Animal science and Food Technology, Agricultural Science and Natural Resources University of Khuzestan, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

To investigate the effects of dietary zinc and betaine (Bet) substitution to methionine on performance, egg quality and blood parameters in laying hens under heat stress, an experiment with 288 Hy-line W-36 leghorn (at 50 to 62 weeks old) in complete randomized design (CRD) with a 3×2×2 factorial arrangement of treatments with twelve treatments, 3 replicates and 8 hens in each replicate was performed. There were 6 dietary treatments: three doses of Bet (0, 13 and 26%) substitute to methionine combined with three levels of zinc (50 and 100 mg/kg) supplemented to the basal diets that were combined with two environmental conditions (thermoneutral (23°C constant) and heat stress ( 23.9 to 35°C cycling) conditions). The results indicated that performance parameters of laying hens and egg quality were all significantly reduced by heat stress (HS) (P<0.05). Substitution of methionine with Bet led to significantly increase of egg production (P<0.05); whereas it had no effect on egg weight and egg quality. Supplementation of the basal diets with zinc significantly increased laying performance of hens and egg quality (P<0.05). Moreover, the results of this experiment indicated that, there were significant effect of Betaine on blood cholesterol and triglyceride, (p<0.05), but no significant effect on glucose in broiler chickens. Moreover, results demonstrated that Zinc supplementation decreased cholesterol, triglyceride and glucose. The present study showed that dietary supplemental Bet and zinc at the level of 13% and 100 mg/kg resulted in an improving egg quality and performance of laying hens under heat stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blood parameters
  • Heat stress
  • Zinc supplementation
  • betaine