ارزیابی تاثیر مراحل شستشوی لاشه‌ها و چیلر بر میزان آلودگی لاشه‌های طیور به سالمونلا در کشتارگاه‌های صنعتی استان خوزستان

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسنده

استادیار و مدیر گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی واحد بهبهان، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد بهبهان ،دانشگاه آزاد اسلامی، بهبهان ، ایران

چکیده

در حال حاضر سالمونلا بعنوان یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد بیماری منتقل شونده از طریق مصرف غذا آلوده در سرتاسر دنیا بشمار می‌رود. هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر مراحل شستشو لاشه‌های طیور و مرحله چیلر در میزان آلودگی لاشه‌ها به سالمونلاها در کشتارگاههای صنعتی می‌باشد. در این مطالعه از شش مرحله کشتار طیور به تعداد 5 نمونه لاشه برای هر مرحله از کشتار بصورت تصادفی نمونه‌برداری شد. بنابراین از هر کشتارگاه تعداد 30نمونه لاشه و در مجموع تعداد 180 نمونه از 6 کشتار گاه فعال استان خوزستان  برداشت شد. بعد از شستشو لاشه‌ها با محیط کشت آب پپتونه بافره از هر لاشه  مقدار  100 میلی‌لیتر  نمونه (محلول حاصل از شستشو لاشه) تهیه شده که جهت آزمایشات میکروبیولوژی در کلمن و در کنار یخ به آزمایشگاه ارسال شدند.  در این تحقیق  آلودگی به باکتری سالمونلا در 65 درصد (117 نمونه) لاشه‌های مورد آزمایش مثبت و در 35 درصد (63 نمونه )منفی تعیین شد .میزان آلودگی به سالمونلا در نمونه‌های بعد از اسکالدر6/56 درصد، بعداز پرکنی6/66 درصد، قبل از تخلیه امعاء و احشاء 60 در صد، بعد از تخلیه امعاء و احشاء70 درصد، قبل از چیلر3/63 در صد و بعد از چیلر 3/73 در صد مثبت تعیین شد. این نتایج اثر معنی‌دار شسشتشو لاشه را در کاهش آلودگی به سالمونلا و تاثیر معنی‌دار مرحله چیلر(غوطه وری) در افزایش آلودگی لاشه‌ها به سالمونلا را نشان داد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect assessment of carcasses washing stages and chiller on contamination rate of carcasses to Salmonella in industrial slaughterhouses of Khuzestan province abattoirs

نویسنده [English]

  • Mohammad jafar Sana
Department Of Food Industrial , Behbahan Branch, Islamic Azad University, Behbahan , Iran
چکیده [English]

Today , salmonella is one of the most important causes of food disease in the world. The purpose of this study was to evaluate the effect washing stages of carcasses and chiller in contamination rate of carcasses to Salmonella in industrial Slaughterhouses. In this study five carcasses were randomly sampled for each stage of the six stages of slaughter of poultry so from every slaughterhouse 30 carcass samples and total 180 samples were taken of 6 slaughterhouses which are active in the Khuzestan Province. After rinsing carcasses with peptone water medium of each carcass was prepared 100 ml sample (carcass rinses solation) which were sent to the laboratory for microbiological tests.In the research was determined Salmonella contamination In 65% (117 samples), tested carcasses were positive and in 35% (63 samples) negative. Salmonella contamination was determined in samples after Scalding 56.6%, after plucking 66.6%, before evisceration 60%, after evisceration 70%, before the chiller 63.3% and after the chiller 73.3%.The results showed significant effect washing carcasses in reduce contamination to Salmonella and the significant effect of the chiller (immersion) stage on increasing the carcass contamination with Salmonella.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salmonella
  • Slaughter Stages
  • Khuzestan Province