بررسی اثر ضدکرمی عصاره گیاه سیاه دانه (Nigella sativa L.i) بر نوزاد عفونی کرم پارآسکاریس اکوروم (Parascaris equorum) در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

1 استادیار بخش انگل شناسی (گروه پاتوبیولوژی) دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

2 دانش آموخته دوره دکتری عمومی دامپزشکی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

3 استادیار بخش داخلی دامهای بزرگ (گروه علوم درمانگاهی) دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

چکیده

مطالعه حاضر به منظور بررسی داخل آزمایشگاهی اثرات عصاره متانولی سیاه دانه بر میزان زنده‌مانی نوزاد عفونی کرم پارآسکاریس اکوروم (Parascaris equorum) انجام گردید. بدین منظور پس از جمع‌آوری کرم‌ها، تخم‌های موجود در بدن کرم‌ها را خارج کرده و با استفاده از محلول هیپوکلریت سدیم هچ گردیدند. سپس اثرات نوزادکشی عصاره متانولی سیاه دانه در غلظت‌های مختلف (6.25، 12.5، 25، 50، 100 و 200 میلی گرم بر میلی لیتر) در زمان‌های 0، 10، 20، 30، 40، 50 و 60 دقیقه پس از در معرض قرار گرفتن نوزادها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آماری نشان داد که عصاره مذکور در غلظت 6.25 میلی‌گرم در میلی‌لیتر در مدت یکساعت فاقد اثرات نوزادکشی مناسب بوده است. در مقابل، عصاره در غلظت‌های بالاتر اثر کاهشی معنی‌داری بر زنده‌مانی نوزاد کرم پارآسکاریس داشت. این تاثیر از ده دقیقه ابتدای آزمایش مشاهده گردید و با افزایش زمان، تاثیر کشندگی عصاره بر نوزادان به صورت معنی‌دار افزایش نشان داد. علاوه بر این، در غلظت‌های 50، 100 و 200 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر، تمام نوزادهای زنده، به ترتیب، در مدت 40، 20 و 10 دقیقه پس از قرارگیری در معرض عصاره غیرفعال شدند. این نتایج نشان می‌دهد که استفاده از عصاره گیاه سیاه دانه با ایجاد اثر کشندگی بر نوزادان، می‌تواند به کاهش شیوع آلودگی به کرم پارآسکاریس اکوروم در اسب سانان کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation on the anthelmintic effect of Nigella sativa L. extract on the infective larva of Parascaris equorum in vitro

نویسندگان [English]

  • Ehsan Rakhshandehroo 1
  • Ghasem Anbari 2
  • Mohsen Ghane 3
1 Department of Pathobiology, School of Veterinary Medicine, Shiraz University.
2 Department of Pathobiology, School of Veterinary Medicine, Shiraz University
3 Department of Clinical Studies, School of Veterinary Medicine, Shiraz University
چکیده [English]

In this study, the anthelmintic effects of the medicinal herb, Nigella Sativa L., was screened in vitro against the infective larvae of Parascaris equorum. Follow the collection of Parascaris worms, the egg content were depleted and hatched using sodium hypochlorite solution. The recovered larvae of the parasite were exposed to six concentrations (6.25, 12.5, 25, 50, 100 and 200 mg/mL) of the Nigella extract and then examined for the viability at 0, 10, 20, 30, 40, 50 and 60 minutes after the challenge. The results revealed that the concentration of 6.25 mg/mL had not any significant anthelmintic effects on P. equorum larvae. In contrast, the statistics indicated that all the higher concentrations of the Nigella extract remarkably reduced the viability of larva. These results were obvious during the first ten minutes of the experiment. With increase in time of exposure, the mortality effect of the extract elevated significantly. In addition, all larvae were inactivated after 40, 20 and 10 minutes after exposure at the concentrations of 50, 100 and 200 mg/ml, respectively. These results confirmed that this herbal extract possess good antiparasitic effects against P. equorum infections.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nigella sativa
  • Parascaris equorum
  • equid
  • anthelmintic drugs