ارزیابی سرولوژی واکسن زنده برونشیت عفونی طیور سویه 793B/08IR در جوجه‌های صنعتی گوشتی در شرایط کنترل شده

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

1 دانشیار، ژنتیک مولکولی، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

2 دانشیار، بیوتکنولوژی، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

3 استادیار، بیوتکنولوژی، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

4 استادیار، ویروس شناسی، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

برونشیت عفونی بیماری بسیار مسری ویروسی ماکیان است و عامل مشکلات بهداشتی عمده صنعت طیور در بیشتر کشورهای دنیا به شمار می‌رود. بروز تغییرات پیوسته آنتی‌ژنی و ژنتیکی در ویروس برونشیت عفونی پاسخ‌های ایمنی بدن پرنده را به چالش وا می‌دارند. بنابراین واکسنی که برای پیشگیری از این بیماری در ماکیان جوان مورد استفاده قرار می‌گیرد هنگامی موثر خواهد بود که دارای سروتیپ در گردش باشد. در این راستا واکسن زنده برونشیت عفونی 793B/08IR در موسسه رازی و در مقیاس آزمایشگاهی تولید شد. اثر بخشی این واکسن در جوجه‌های صنعتی گوشتی در شرایط کنترل شده ارزیابی شد. دویست و پنجاه قطعه جوجه سویه Ross-308 یک روزه در چهار گروه تیمار و یک گروه کنترل (هر گروه 50 قطعه) تقسیم شدند. دو گروه واکسن 793B/08IR و دو گروه دیگر یک واکسن زنده وارداتی را به صورت قطره چشمی دریافت کردند. سه هفته پس از واکسیناسیون اولیه، نوبت یادآور تجویز شد. پیش از واکسیناسیون و در فواصل دو هفته‌ای پس از آن از جوجه‌های هر گروه نمونه خون تهیه شـد. توانمندی واکسن 793B/08IR با انجام آزمایش‌های خنثی‌سازی سرم و الایزا ارزیابی شده و نتایج با واکسن وارداتی مقایسه گردید. داده‌های شاخص خنثی‌سازی ویروس و نیز روند افزایشی عیار پادتن سرمی در طیور گوشتی تحت آزمایش بیانگر این است که واکسن زنده برونشیت عفونی سروتیپ 793B/08IR از کارایی مناسب علیه این بیماری برخوردار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Serological Evaluation Of Live Avian Infectious Bronchitis 793/B.08Ir Vaccine In Controlled Conditions

نویسندگان [English]

  • Shahla Shahsavandi 1
  • shahin Masoudi 2
  • Mohammad Majid Ebrahimi 3
  • Leila Pishraft-Sabet 4
1 Associated professor, Molecular genetics, Razi Vaccine and Serum Research Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization, Karaj, Iran
2 Associated professor, Biotechnology, Razi Vaccine and Serum Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Karaj, Iran
3 Assistant professor, Biotechnology, Razi Vaccine and Serum Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Karaj, Iran
4 Assistant professor, Virology, Razi Vaccine and Serum Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Karaj, Iran
چکیده [English]

Infectious bronchitis is an extremely contagious viral disease and causes the major health problems of the poultry industry in most countries of the world. The incidence of continuous genetic and antigenic changes in infectious bronchitis viruses challenges the bird's immune responses. Therefore, a vaccine to prevent the disease in young chickens may effective when formulated with circulating serotype. In case, live infectious bronchitis 793B/08IR was developed in Razi Institute at laboratory scale. The potency of the vaccine was evaluated in commercial broiler chickens in controlled conditions. Two hundred and fifty one-day-old Ross-308 chickens were divided into the four treatment groups and one control group (n=50). The two treatment groups were received 793B/08IR vaccine and other groups received an imported one via eye drop method. The booster was administrated three weeks post vaccinations. Blood samples were collected from chickens in each group before vaccination and at intervals of two-week. The potency of 793B/08IR vaccine was evaluated using ELISA and serum neutralization assays and compared with an imported vaccine. The neutralizing index data and increase in serum antibody titer in treatment chicken groups indicated that live infectious bronchitis 793B/08IR has proper potency against the disease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infectious bronchitis
  • 793/B strain
  • Potency
  • Ross-308
1. Cavanagh D. 2007. Coronavirus avian infectious bronchitis virus. Veterinary Research 38:281-297.
2. Cavanagh, D., Gelb, J. 2008. Infectious bronchitis. pp. 117-135, In: Y.M. Saif et al (eds), Diseases of Poultry. 12th ed. Blackwell Publishing, Iowa State University Press, USA, Ames.
3. Cook, J.K., Jackwood, M., Jones, R.C. 2010. The long view: 40 years of infectious bronchitis research. Avian Pathology 41:239-50.
4. de Wit, J.J., Cook, J.K.A., van der Heijden, H.M. 2011. Infectious bronchitis virus variants: a review of the history, current situation and control measures. Avian Pathology 40: 223–235.
5. Winter ,C., Schwegmann-Wessels, C., Cavanagh, D., Neumann, U., Herrler, G. 2006. Sialic acid is a receptor determinant for infection of cells by avian Infectious bronchitis virus. Journal of General Virology 87:1209-1216.
6. Boltz, D.A., Nakai, M., Bahra, J.M. 2004. Avian infectious bronchitis virus: a possible cause of reduced fertility in the rooster. Avian Diseases 48:909–915.
7. Schalk, A.F., Hawn, M.C. 1931. An apparently new respiratory disease of baby chicks. Journal of the American Veterinary Medical Association 78:413-422.
8. Britton, P., Evans, S., Dove, B., Davies, M., Casais, R., Cavanagh, D. 2005. Generation of a recombinant avian coronavirus infectious bronchitis virus using transient dominant selection. Journal of Virological Methods 123:203–211.
9. Capua, I., Minta, Z., Karpinska, E., Mawditt, K., Britton, P., Cavanagh, D., Gough, R.E. 1999. Co-circulation of four types of infectious bronchitis virus (793/B, 624/I, B1648 and Massachusetts). Avian Pathology 28: 587-592.
10. Gough, R.E., Randall, C.J., Dagless, M., Alexander, D.J, Cox, W.J., Pearson, D. 1992. A `new’ strain of infectious bronchitis virus infecting domestic fowl in Great Britain. Veterinary Record 130:493-494.
11. Nouri, A., Assasi, K., Seifi-abad Shapori, M.R. 2003. Field study of infectious bronchitis virus in broiler using type-specific RT-PCR. Archives of Razi Institute 55: 1-10. (In Farsi).
12. Vasfi Marandi, M., Bozorgmehri Fard, M.H. 2001. Isolation and identification of infectious bronchitis viruses in chickens between 1997-2000 in Iran. Journal of Veterinary Research 56:119-124. (In Farsi).
13. Akbari Azad, G., Vasfi Marandi, M., Keyvani, H. 2004. Detection of infectious bronchitis viruses by RT-PCR/RFLPs in poultry farms of Iran. Journal of Veterinary Research 59:259-264. (In Farsi).
14. Gholami-Ahangaran, M., Shoushtari, A.M., Doosti, A., Fathi Hafshejani, E.A., Zia-Jahromi, N.2012. Detection of infectious bronchitis virus (4/91 type) in broiler chickens in Chahrmahal-va-bakhtiyari province. Veterinary Journal of Islamic Azad University Tabriz Branch 6:1534-1537. (In Farsi).
15. Asadpour, L. 2015. Molecular identification of avian infectious bronchitis virus serotypes of broiler chicken in Gilan province. Journal of Microbial World 7: 275-281.
16. National Research Council. Guide for the Care and Use of Laboratory Animals. 2010. 8 th ed. National Academies Press. Washington DC.
17. Office International des Epizooties. 2013. Infectious bronchitis virus. Chapter 2.3.2. pp: 1-15.
18. McKinley, E.T., Hilt, D.A., Jackwood, M.W. 2008. Avian coronavirus infectious bronchitis attenuated live vaccines undergo selection of subpopulations and mutations following vaccination. Vaccine 26:1274-1284.
19. Cavanagh, D., Picault, J.P., Gough, R.E., Hess, M., Mawditt, K., Britton, P. 2005. Variation in the spike protein of the 793/B type of infectious bronchitisvirus, in the field and during alternate passage in chickens and embryonated eggs. Avian Pathology 34: 20-25.
20. Dolz, R., Pujols, J., Ordóñez, G., Porta, R., Majó, N. 2006. Antigenic and molecular characterization of isolates of the Italy 02 infectious bronchitis virus genotype. Avian Pathology 35:77-85.
21. Hosseini Aliabad, S.A., Momayez, R., Mahmodzadeh, M., Yousefi Amin, A. 2013. Detection of 793/B serotype of infectious bronchitis virus from broiler flocks with respiratory infection signs in west of Mazandaran province. Journal of Veterinary Clinical Research 4:91-97. (In Farsi).
22. Jackwood, M.W., Hilt, D. A., Lee, C-W., Kwon, H.M., Callison, S.A., Moore, K.M., Moscoso, H., Sellers, H., Thayer, S. 2005. Data from 11 years of molecular typing infectious bronchitis virus field isolates. Avian Diseases 49: 614–618.
23. Khalesi, B., Masoudi, S., Ebrahimi, M.M., Pishraft Sabet, L. 2017. Efficacy evaluation of Razi infectious bronchitis live attenuated B08IR/793 vaccine strain. Veterinary Researches and Biological Products 118: 40-47. (In Farsi).
24. Pei, J., Briles, E., Colisson, E.W. 2003. Memory T cells protect chicks from acute infectious bronchitis virus infection. Virology 306:376- 384.
25. Mondal, S.P., Naqi, S.A. 2001. Maternal antibody to infectious bronchitis virus: its role in protection against infection and development of active immunity to vaccine. Veterinary Immunology and Immunopathology 79:31-40.