مطالعه تغییرات آنزیم‌‌های آنتی‌‌اکسیدانی و سطح پراکسیداسیون لیپیدی ماهی کپور معمولی در مواجهه با نانوذرات نقره سنتز شده از جلبک سارگاسوم

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران

2 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

4 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

با توسعه سریع در صنعت نانوفناوری، درک امنیت نانوذرات سنتزشده و فاکتورهای مرتبط با خطرات آن‌‌ها ضروری است. یک حوزه مدیریتی در ارزیابی خطرات احتمالی نانوذرات بر محیط زیست آبزیان، بررسی اثرات آن بر سلامت آبزیان است. در مطالعه حاضر فعالیت آنزیم‌‌های آنتی‌‌اکسیدانی و سطح پراکسیداسیون لیپیدی ماهی کپور معمولی طی مواجهه با نانوذرات نقره سنتز شده از جلبک سارگاسوم Sargassum angustifolium بررسی شد. بدین منظور پس از تعیین غلظت LC50 نانوذرات نقره در مدت 96 ساعت، ماهیان در 4 تیمار شامل 3 تیمار آزمایشی (1 درصد، 10 درصد و 50 درصد میزان LC50) و یک تیمار شاهد به مدت 14 روز مواجهه مورد آزمایش قرار گرفتند. نمونه‌‌برداری از ماهیان در فواصل زمانی 1، 3، 7 و 14 روز پس از آغاز آزمایش بود. در هر بار نمونه‌‌برداری بعد از جداسازی و هموژنه کردن بافت کبد، فعالیت آنزیم‌های کاتالاز، سوپراکسید دیسموتاز، و همچنین غلظت گلوتاتیون، ظرفیت آنتی‌‌اکسیدانی کل و مالون دی‌‌آلدئید توسط روش‌‌های بیوشیمیایی تعیین شد. نتایج نشان داد که فعالیت کاتالاز در بالاترین غلظت نانوذرات نقره به‌‌طور چشم‌گیری کاهش یافت، اما فعالیت گلوتاتیون و سوپراکسید دیسموتاز افزایش داشت. بین میانگین میزان ظرفیت آنتی‌‌اکسیدانی کل در تیمارهای مختلف با تیمار شاهد و همچنین در روزهای مختلف نمونه‌برداری در هر تیمار، از نظر آماری اختلاف معنی‌‌داری مشاهده نشد(05/0 < p). میزان مالون دی‌‌آلدئید در بافت کبد فقط در تیمار LC50 10 درصد با تیمار شاهد افزایش معنی‌‌داری نشان داد (05/0 > p). نتایج نشان داد که قرارگیری کپور معمولی در معرض LC50 10 درصد نانوذرات نقره اثرات شدیدتری نسبت به سایر غلظت‌‌ها بر آنزیم‌‌های آنتی‌‌اکسیدانی و پراکسیداسیون لیپیدی بافت کبد داشته و سبب بروز استرس اکسیداتیو شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of antioxidant enzymes and lipid peroxidation changes in common carp exposued to silver nanoparticles synthesized using Sargassum seaweed

نویسندگان [English]

  • S. Bita 1
  • M. Mesbah 2
  • A. Shahryari 3
  • M. Ghorbanpour Najafabadi 4
1 Department of Fisheries, Faculty of Marine Sciences, Chabahar Maritime University, Chabahar, Iran.
2 Department of Clinical sciences, Faculty of Veterinary, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
3 Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
4 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

In this study the activity of antioxidant enzymes and lipid peroxidation in common carp during exposure to silver nanoparticles synthesized using Sargassum angustifolium were investigated. In order to this purpose, after determining the LC50 of silver nanoparticles during 96 h in common carp, fish were exposed to silver nanoparticles concentrations of %0LC50 (control), %1LC50, %10LC50 and 50%LC50 for 14 days. Fish were sampled at 1, 3, 7 and 14 days after exposure. At each sampling liver tissue were isolated and homogenized and then, the activity of catalase (CAT), superoxide dismutase (SOD) and glutathione (GSH), total antioxidant capacity (TAC) and malondialdehyde (MDA) were determined by biochemical methods. The results showed that levels of catalase activity in exposure to high concentrations of silver nanoparticles significantly decreased, but the activity of glutathione and superoxide dismutase increased. According to the The two-way ANOVA and Tukey test, there were no statistically significant differences between the average level of total antioxidant capacity both in liver and gill tissue of different treatments to control and also different days of sampling in each treatment (p>0.05). Malondialdehyde in liver tissue showed a significant increase in
10% LC50 treatment compare with control group (p<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Silver nanoparticles
  • Sargassum seaweed
  • oxidative stress
  • common carp
1. Afifi M., Saddick S., Abu Zinada O. (2016). Toxicity of silver nanoparticles on the brain of Oreochromis niloticus and Tilapia zillii. Saudi Journal of Biological Sciences. 23: 754–760.
2. Arora S., Jain J., Rajwade J., Paknikar K. (2009). Interactions of silver nanoparticles with primary mouse fibroblasts and liver cells. Toxicology Applied and Pharmacology, 236 (3): 310-318.
3. Atli G., Alptekin O., Tukel S., Canli M. (2006). Response of catalase activity to Ag2+, Cd2+,Cr2+, Cu2+ and Zn2+ in five tissues of freshwater fish Oreochromis niloticus. Comparative Biochemistry Physiology, 143: 218–224.
4. Banaee M., Sureda A., Mirvaghefi A.R., Ahmadi K. (2013). Biochemical and histological changes in the liver tissue of Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) exposed to sub-lethal concentrations of diazinon. Fish Physiology and Biochemistry, 39: 489-501.
5. Benzie I.F.F., Strain J.J. (1996). The Ferric Reducing Ability of Plasma (FRAP) as a measure of antioxidant power: The FRAP assay. Analytical Biochemistry, 239: 70-76.
6. Bita S., Abdollahzadeh Jamalabadi M., Mesbah M. (2015). Toxicity study of silver nanoparticles synthesized using seaweed Sargassum angustifolium in common carp, Cyprinus carpio. Journal of Chemical and Pharmaceutical Research,7(11): 91-98.
7. Bita S., Mesbah M., Shahryari A., Ghorbanpour M. (2015). Biosynthesis of silver nanoparticles using Sargassusm angustifolium seaweed. Journal of Marine Sciences and Technology, 14(1):81-90. (In Persian).
8. Choi J.E., Kim S., Ahn J.H., Youn P., Kang J.S., Park K., Yi J., Ryu D.Y. (2010). Induction of oxidative stress and apoptosis by silver nanoparticles in the liver of adult zebrafish. Aquatic Toxicology, 100 (2): 151-159.
9. Ellman G.L. (1959). Tissue sulfhydryl groups. Archive of Biochemistry and Biophysics, 82: 70–77.
10. Federici G., Shaw B.J., Handy R.D. (2007). Toxicity of titanium dioxide nanoparticles to rainbow trout, (Oncorhynchus mykiss): gill injury, oxidative stress, and other physiological effects. Aquatic Toxicology, 84:415–430.
11. Foldbjerg R., Autrup H. (2013). Mechanisms of Silver Nanoparticle Toxicity. Archives of Basic and Applied Medicine, 1: 5 – 15.
12. Govindasamy R., Rahuman A.A. (2012). Histopathological studies and oxidative stress of synthesized silver nanoparticles in Mozambique tilapia (Oreochromis mossambicus). Journal of Environmental Sciences, 24(6): 1091–1098.
13. Hao L.H., Wang Z.Y., Xing B.S. (2009). Effect of sub-acute exposure to TiO2 nanoparticles on oxidative stress and histopathological changes in Juvenile Carp (Cyprinus carpio). Journal of Environmental Science, 21:1459–1466.
14. Kalbasi M.R., Abdollahzadeh E ., Salari-Joo H. (2012). Effect of colloidal silver nanoparticles on population of gut bacterial flora of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Journal of Veterinary Research, 67 (2): 181-189. (In Persian).
15. Kang S.J., Lee Y.J., Lee E.K., Kwak M.K. (2012). Silver nanoparticles-mediated G2/M cycle arrest of renal epithelial cells is associated with NRF2-GSH signaling. Toxicology Letters, 211(3): 334-341.
16. Katuli K.K., Massarsky A., Hadadi A., Pourmehran Z. (2014). Silver nanoparticles inhibit the gill Na-K-ATPase and erythrocyte AChE activities and induce the stress response in adult zebrafish (Danio rerio). Ecotoxicology And Environmental Safety, 106:173–180.
17. Koroluk M.A., Ivanova L.I., Maiorova I.G., Tokarev V.E. (1988). A method for measuring catalase activity. Laboratornoe Delo journal, 1:16-19.
18. Lee B., Duong C., Cho J., Lee J., Kim K., Seo Y., Kim P., Choi K., Yoon J. (2012). Toxicity of Citrate-Capped Silver Nanoparticles in Common Carp (Cyprinus carpio ). Journal of Biomedicine and Biotechnology, 26:1-14.
19. Limon-Pacheco J., Gonsebatt M.E. (2009). The role of antioxidants and antioxidant-related enzymes in protective responses to environmentally induced oxidative stress. Mutation Research, 674 (2): 137-147.
20. Linhua H., Lei C. (2012). Oxidative stress responses in different organs of carp (Cyprinus carpio) with exposure to ZnO nanoparticles. Ecotoxicology And Environmental Safety, 80: 103–110.
21. Masella R., Di-Benedetto R., Vari R., Filesi C., Giovannini C. (2005). Novel mechanisms of natural antioxidant compounds in biological systems: involvement of glutathione and glutathione-related enzymes. Journal of Nutrition Biochemistry, 16 (10): 577-586.
22. Nel A., Xia T., Mädler L., Li N. (2006). Toxic potential of materials at the nanolevel. Science, 311: 622–627.
23. Ruas C.B.G., Carvalho C.D.S., Araujo H.S.S., Espindola E.L.G., Fernandes, M.N. (2008). Oxidative stress biomarkers of exposure in the blood of cichlid species from a metal-contaminated river. Ecotoxicology And Environmental Safety, 71: 86–93.
24. Sleven H., Gibbs J.E., Heales S., Thom M., Cock H.R. (2006). Depletion of reduced glutathione precedes inactivation of mitochondrial enzymes following limbic status epilepticus in the rat hippocampus. Neurochemistry International, 48 (2): 75–82.
25. Tao S., Liu C.F., Dawson R., Long A.M., Xu F.L. (2000). Uptake of cadmium adsorbed on particulates by gills of goldfish (Carassius auratus). Ecotoxicology and Environmental Safety, 47(3): 306–313.
26. Valavanidis A., Vlahogianni T., Dassenakis M., Scoullos M. (2006). Molecular biomarkers of oxidative stress in aquatic organisms in relation to toxic environmental pollutants. Ecotoxicology and Environmental Safety, 64: 178-189.
27. Wu Y., Zhou Q. (2013). Silver nanoparticles cause oxidative damage and histological changes in medaka (Oryzias latipes) after 14 days of exposure. Environmental Toxicology and Chemistry, 32 (1): 165–173.
28. Xiangqian L., Huizhong X., Zhe-Sheng Chen ZSh., Chen G. (2011). Biosynthesis of nanoparticles by microorganisms and their applications. Journal of Nanomaterials, 3:1-16.
29. Xiong D., Fang T., Yu L., Sima X., Zhu W. (2011). Effects of nano-scale TiO2, ZnO and their bulk counterparts on zebrafish: Acute toxicity, oxidative stress and oxidative damage. Science of the Total Environment, 409: 1444–1452.