بررسی ریخت بافت شناسی تخمدان میگوی پا سفید غربی Litopenaeus vannameiدر مراحل مختلف چرخه تولیدمثلی

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زیست دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، استان خوزستان

2 دانشیار گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، استان خوزستان

3 استادیار گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، استان خوزستان

چکیده

هدف از مطالعه حاضر، مطالعه‌ی ریخت بافت‌شناسی تخمدان میگوی Litopenaeus vannamei در مراحل مختلف چرخه تولید مثلی است. در این راستا تعداد 30 عدد میگوی ماده Litopenaeus vannamei از مرکز تکثیر و پرورش چوئبده واقع در شهرستان آبادان مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه‌برداری در فصل بهار(اردیبهشت ماه 1392) انجام گردید. نمونه‌ها به آزمایشگاه بافت‌شناسی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر منتقل شده و پس از انجام مراحل آماده‌سازی بافت، مقاطع بافت‌شناسی از آن‌ها تهیه و مورد رنگ‌آمیزی قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان داد که تخمدان میگوی Litopenaeus vannamei از نوع تخمدان ناهمزمان می‌باشد، چهار مرحله رشدونمو تخمدانی در این میگو قابل تشخیص می‌باشد. همچنین مراحل رشد و نمو تخمک به پنج مرحله قابل تفکیک بود که به ترتیب مراحل کروماتین نوکلئولوس، پری نوکلئولوس، کورتیکال آلوئولوس، زرده‌سازی اولیه و زرده‌سازی نهایی نامیده شدند. مرحله کورتیکال آلوئولوس به ندرت مشاهده شد و به نظر می‌رسد که در تخمدان میگوی Litopenaeus vannamei انبانک‌ها به سرعت از مرحله پری نوکلئولوس وارد مرحله اول زرده‌سازی می‌شوند. همچنین نشان داده شد که تخمدان‌ها به چهار مرحله از لحاظ ریخت‌شناسی قابل تفکیک می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Histomorphological Study of Litopenaeus vannamei Ovary in Different Stages of the Reproductive Cycle

نویسندگان [English]

  • F. Khayati 1
  • N. Sakhaee 2
  • S. Shirali 3
  • A. Movahedinia 2
  • B. Doust Shenas 2
1 M.Sc Student of Marine Biology, Department of Marine Biology, Faculty of Marine Science, Khorramshahr University of Marine Science and Technology, Khuzestan Province.
2 Associate Professor, Department of Marine Biology, Faculty of Marine Science, Khorramshahr University of Marine Science and Technology, Khuzestan Province.
3 Associate Professor, Department of Marine Biology, Faculty of Marine Science, Khorramshahr University of Marine Science and Technology, Khuzestan Province.
چکیده [English]

The purpose of the current study is the histomorphologic survey of Litopenaeus vannamei shrimps ovarian development is different stages of the reproductive cycle.30 female L. vannamei shrimps from ChoebdehsCultivation and Breeding Center in Abadan city were examined. Sampling was done in the spring (May 2013). The samples were transfered to the histology lab of Khorramshahr University of Marine Science and Technology. After tissue passage, tissue sections were made from them and were stained. The results of this investigation showed that the L. vannamei shrimps have asynchronous ovary, also four stages of ovarian development can be identified in this species of shrimp. In addition, stages of follicular development were divided into five stages including chromatin nucleolus, peri nucleolus, cortical alveolus, primary vitellogenesis and final vitellogenesis. Cortical alveolus stage was rarely observed. It seems that in ovary of Litopenaeus vannamei, peri nucleolus follicles quickly entered to first stage of vitellogenesis. It was also shown that ovaries can be divided into four phases morphologically.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Litopenaeus vannameishrimps
  • OVARY
  • follicle
  • reproductive cycle
1- Alfaro, J. 2013. Histological description of oogenesis and spermatogenesis in the cultured shrimp, Litopenaeus vannamei. Revista de Biología Marina y Oceanografía. 48: 335-344.
2- Ayub, D, and Ahmad, M. 2002. A description of the ovarian development stages of penaeid shrimps from the coast of Pakistan. Aquaculture Research. 5:767-776.
3- Farina, I., Cestari, L.F and Dincao, F. 2009. Stages of gonadal Development and mean length at first Maturity of wild females of white shrimp (Litopenaeus schmitti) in southern Brazil. Atlântica, Rio Grande, 31: 169-175.
4- Kalinina, M.V., Vinnikova, N.A and Cemen kova, E.G. 2008. Gonadogenesis and color characteristics of ovaries in Japanese mitten crab Ericheir japonicas. Russian Journal of Developmental Biology. 39: 52-58.
5- Medina, A., Vila, Y., Mourente, GandRodriguez, A. 1996. A comparative study of the ovarian development in wild and pondreared shrimp, Penaeus kerathurus (Forslkal, 1775). Aquaculture.148: 63-75.
6- Palacios, E., Racotta, I.S and M. Villalejo, M. 2003. Assessment of ovarian development and its relation to mating in wild and pond-reared Litopenaeus vannamei shrimp in a commercial hatchery. Journal of the World Aquaculture Society, 34:466-477.
7- Quintero, M.E.S and Garsia, A. 1998. Stages of gonadal development in the spotted pink shrimp Penaeus brasiliensis. Journal of Crustacean Biology. 18: 680-685.