ارزیابی واریته تخفیف حدت یافته رازی توکسوپلاسما در تشخیص آلودگی به توکسوپلاسما در گوسفندان با روش آگلوتیناسیون مستقیم

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

1 گروه بیوشیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامی واحد شیراز

2 موسسه تحقیقات سرم و واکسن سازی رازی ، سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی ، شیراز ،ایران

چکیده

توکسوپلاسموسیس از مهم‌ترین بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان است که عامل آن توکسوپلاسما گوندیی (Toxoplasma gondii)، یک انگل داخل سلولی اجباری، می‌باشد. توکسوپلاسموسیس (Toxoplasmosis) یکی از علل عمده سقط در گوسفند است. روش‌های گوناگونی نظیر کشت انگل، روش‌های سرولوژیکی و مولکولی جهت بررسی نمونه ها از نظر آلودگی به عفونت توکسوپلاسمایی مورد استفاده قرار می‌گیرند. هدف از این مطالعه ارزیابی واریته تخفیف حدت یافته رازی توکسوپلاسما در تشخیص آلودگی به توکسوپلاسما با استفاده از روش سرولوژیک در مقایسه با روش مولکولی می‌باشد. برای دستیابی به این هدف نمونه‌های خون از 184 راس گوسفند از دامداری‌های شمال استان فارس که دارای سابقه سقط طی یک سال گذشته بودند، جمع‌آوری شد. نمونه‌ها برای تشخیص آنتی‌بادی علیه توکسوپلاسما گوندیی با روش مولکولی و کیت تجاری الیزا و تست آگلوتیناسیون بررسی شدند. نتایج بدست آمده نشان داد که 21 درصد گوسفندان مورد آزمایش‌ با روش الیزا و 24 درصد با تست آگلوتیناسیون مستقیم مثبت شدند. تفاوت روش آگلوتیناسیون با کیت تجاری الیزا طبق آزمون مک نمار معنی دار نبوده و از نظر آزمون کاپا نیز توافق دو روش خیلی خوب بود ، با این وجود، نتایج PCR برای همه نمونه‌ها منفی شد. آزمایش آگلوتیناسیون مستقیم جهت تشخیص آلودگی توکسوپلاسما در گوسفندها تستی ساده، سریع و از لحاظ اقتصادی به‌صرفه است. نتایج این مطالعه اثبات می‌کند علی رغم کاهش حدت واریته توکسوپلاسما ارزش تشخیصی آن همچنان پابرجاست و می‌توان از آن برای استفاده در روش‌های سرولوژیک جهت تشخیص آلودگی به توکسوپلاسما استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Use of Razi variety of Toxoplasma gondii in serological diagnosis of Toxoplasma infection in compare with molecular test

نویسندگان [English]

  • E.S. Mousavi 1
  • M. Namavari 2
1 slamic Azad University Shiraz Branch, Department of Biochemistry
2 Research, Education and Extention Organization (AREEO), Razi Vaccine & Serum Research Institute, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Toxoplasmosis is the most common parasitic zoonosis world-wide, which caused by the protozoan parasite, Toxoplasma gondii. Toxoplasmosis is the main cause of abortion in sheep. There are different ways for the diagnosis of toxoplasma infection such as cell culture, serological and molecular tests. The aim of this study was the evaluation of variety of
T. gondii which produced in Shiraz, Razi Institute for the diagnosis of toxoplasmosis by direct agglutination test in compare with ELISA and molecular test. Blood samples were collected from 184 ewes with a history of abortion in north of Fars province, Iran. Samples were investigated with molecular and serological (consist of ELISA and direct agglutination test) assays for detection of toxoplasmosis. Results showed that the rate of positive sera by use of commercial kit and agglutination test were 21% and 24% respectively. The McNamara analysis showed no significant difference between agglutination and ELISA tests and the results of Kappa analysis showed a very good agreement between of these two serological assays. Nevertheless, all samples were negative by molecular assay. The direct agglutination test was showed to be an appropriate, simple, fast and economical test for toxoplasmosis diagnosis in sheep. In conclusion, the results of present study confirmed despite the attenuation of virulence of Razi variety of Toxoplasma gondii it could be suitable for serological diagnosis of toxoplasmosis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Toxoplasma gondii
  • Serological test
  • Direct agglutination
  • PCR
  • Sheep
1. Abasi, A. 2016. Evaluation of the immunogenicity of the experimental vaccine prepared from variety of Toxoplasma gondii in BALB/c mice. MSc thesis, Islamic Azad University Branch Jahrom. Iran
2. Bahrami, A.M. Jafarian, M., Ali rahmi, H., Mohammadi, M., Cheragh Afrooz, S., Havasi, Z. Shaddel, M., 2013 Seroepidemiological Study of Toxoplasmosis in sheep, Ilam, Iran 2013. Journal of veterinary clinical research .4, 263-268 (In Farsi)
3. Calderaro A1, Piccolo G, Gorrini C, Peruzzi S, Zerbini L, Bommezzadri S, Dettori G, Chezzi C.2006. Comparison between two real-time PCR assays and a nested-PCR for the detection of Toxoplasma gondii. Acta Biomed. 2:75-80
4. Costa, M., Poutas, C., Ernault, P., Foulet, F., Cordonnier, C., and Beretagne, S. 2000. Real-Time PCR for diagnosis and follow-up of Toxoplasma reactivation after allogeneic stem cell transplantation using fluorescence resonance energy transfer hybridization probes. J. Clin. Microbiol.38: 2929-2932
5. Desmonts G, Remington JS. 1980. Direct agglutination test for diagnosis of Toxoplasma infection: method for increasing sensitivity and specificity. Journal of Clinical Microbiology, 11:562–568.
6. Dubey J. P., and Beattie, C.P. 1988. Toxoplasmosis of animal and man. CRC press, Inc. Bocaraton, Floirda, U.S.A.
7. Dubey JP., Tiao N., Gebreyes WA. and. Jones JL.2012. A review of toxoplasmosis in humans and animals in Ethiopia. Epidemiol. Infect. 140:1935-1938
8. Ghoneim NH1, Shalaby SI, Hassanain NA, Zeedan GS, Soliman YA, Abdalhamed AM. 2010.Comparative study between serological and molecular methods for diagnosis of toxoplasmosis in women and small ruminants in Egypt. Foodborne Pathog Dis. 71:17-22.
9. Gustavo Antonio Cola, João Luis Garcia, Letícia da Costa, Bruno Ruffolo, Italmar Teodorico Navarro, Roberta Lemos Freire. 2009. Comparison of the indirect fluorescent antibody test and modified agglutination test for detection of anti-Toxoplasma gondii antibodies in rats. Semina: Ciências Agrárias. 31:717.
10. Homan,W.L., Vercammen, M., De Braekeleer, J. and Verschueren, H., 2000. Identification of a 200- to 300-fold repetitive 529 bp DNA fragment in Toxoplasma gondii, and its use for diagnostic and quantitative PCR. Int. J. Parasitol. 30:69-75.
11. Kornacka A1, Cybulska A1, Bień J1, Goździk K1, Moskwa B. 2016. The usefulness of direct agglutination test, enzyme-linked immunosorbent assay and polymerase chain reaction for the detection of Toxoplasma gondii in wild animals. Vet Parasitol. 15: 85-89.
12. Luptakova L., Benova K., Rencko A., Petrovova E. 2015. DNA detection of Toxoplasma gondii in sheep milk and blood samples in relation to phase of infection. Vet Parasitol. 208:250-253
13. Lisandra A. Suzuki, Rosangela J, Rocha and Claudio L. Rossi. 2001. Evaluation of serological markers for the immunodiagnosis of acute acquired toxoplasmosis. J Med Microbiol. 50: 62-70.
14. Mainar-Jaime RC, Barberan M. 2007. Evaluation of the diagnostic accuracy of the modified agglutination test (MAT) and an indirect ELISA for the detection of serum antibodies against Toxoplasma gondii in sheep through Bayesian approaches. Veterinary Parasitology. 148:122–129.
15. Mandell GL, Bennett JE, Dolin R. Mandell, Douglas, and Bennett's. 2009. Principles and Practice of Infectious Diseases. 7th ed. Philadelphia: Churchhill Livingston Elsevier.
16. Montoya, J. G. 2002. Laboratory diagnosis of Toxoplasma gondii infection and toxoplasmosis. J, infect. Dis. 185 suppl 1: 573-82.
17. Mostafavi, S.N. , Jalali-Monfared, L. 2012 Toxoplasmosis Epidemiology in Iran: A Systematic Review. Journal of Isfahan Medical School. 30, 176, 1-15 (In Farsi)
18. Oncel T, Vural G, Babur C, Kilic S. 2005. Detection of Toxoplasma gondii seropositivity in sheep in Yalova by Sabin Feldman dye test and latex agglutination test. Turkiye Parazitol Derg. 29:10–2
19. Shaapan RM, El-Nawawi FA, Tawfik MA. 2008. Sensitivity and specificity of various serological tests for the detection of Toxoplasma gondii infection in naturally infected sheep. Veterinary Parasitology. 153:359–362.
20. Tavanai, H. R. 2016. Assessment of agglutination test for diagnosis of neosporsis by Iranian Neospora caninum variety. MSc thesis, Islamic Azad University Branch Jahrom, Jahrom, Iran.
21. Tenter, A. M., A. R. Heckeroth., Weiss, L.M. 2000. Toxoplasma gondii from animals to humans. In t s parasitol. 30: 1217-58.
22. Zewdu E., Sisay Tessema T., Tilahun G., Cox E., Goddeeris B., Dorny P.2015. Comparison of agglutination test, microscopy and nPCR for diagnosis of Toxoplasma gondii isolated from sheep and goat of Central Ethiopia. Ethiopian Veterinary Journal. 19:117-129.