بررسی حساسیت رده‌های سلولی CEF ،BT ،MDBK و Vero در مقایسه با سلول RBK نسبت به تکثیر ویروس پاراآنفلوانزا گاوی تیپ 3 (bPI3V)

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

1 گروه زیست‌شناسی، موسسه آموزش عالی ربع رشید، تبریز، ایران

2 استادیار موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

3 استاد دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

4 استادیار گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران

چکیده

یکی از متداول‌ترین عوامل ویروسی ایجادکننده کمپلکس بیماری تنفسی گاو، ویروس پاراآنفلوانزا گاوی تیپ3 است که متعلق به جنس رسپیروویروس می‌باشد. از آنجایی‌که رشد و تکثیر این ویروس به منظور تشخیص، تولید واکسن و پروژه‌های تحقیقاتی درکشت‌های سلولی صورت می‌گیرد، تعیین مناسب‌ترین سویه سلولی اهمیت زیادی دارد. مطالعه حاضر به منظور تعیین حساسیت سلول‌های لاین Vero ،BT ،MDBK و همچنین سلول پرایمریCEF نسبت به تکثیر bPI3V در مقایسه با رده سلولی RBK انجام شده است. بدین‌منظور ابتدا مناسب‌ترین میزان MOI برای سویه مورد نظر تعیین، سپس ویروس bPI3 به هر رده سلولی با MOI معلوم و سه بار تکرار تلقیح گردید. میزان تکثیر با تیتراژ مایع رویی بعد از حداکثر 90 درصد تخریب سلولی به روش کربر برآورد شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با روش آزمون آماری t-test نمونه‌های مستقل و نیز در قالب طرح کاملاً تصادفی با روش LSDا (i(SAS9.4صورت گرفت. نتایج نشان داد که تفاوت بین میزان رشد ویروس بر روی سلول RBK با سلول‌های MDBK و BT به صورت دو به ‌دو معنی‌دار نبوده، اما نتایج آزمایش در مورد سلول‌های Vero و CEF در مقایسه با سلول RBK به صورت مجزا با 99 درصد اطمینان، معنی‌دار می‌باشند. نتایج آزمون LSD حاکی از عدم وجود اختلاف معنی‌دار بین سه سلول MDBK ،RBK و BT و همچنین بین سلول‌های Vero و CEF می‌باشد، اما میان سلول‌های MDBK ،RBK و BT با Vero و CEF با 99 درصد اطمینان، اختلاف معنی‌داری وجود دارد. در مجموع با توجه به حساسیت بالای سلول RBK نسبت به تکثیر ویروس bPI3، همچنین کشت آسان‌تر و سریع‌تر این سلول، استفاده از آن به عنوان سوبسترا برای bPI3V ارجحیت دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of MDBK, BT, CEF and Vero cell lines sensitivity for replication of bovine parainfluenza virus type 3 (bPI3V) in comparison with RBK cell line

نویسندگان [English]

 • M. Sobhani 1
 • M. Lotfi 2
 • M.R. Seyfi Abad Shapouri 3
 • Mehdi Ghiami Rad 4
1 Department of Biology, Higher Education Institute of Rabe–Rashid, Tabriz, Iran.
2 Razi Vaccine and Serum Research Institute, AgriculturalResearch, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran.
3 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, ShahidChamran University, Ahvaz, Iran.
4 Microbiology Department, Faculty of Basic science, Islamic Azad University Ahar branch, Ahar, Iran.
چکیده [English]

Bovine parainfluenza virus type 3 (bPI3V), as one of the most common viral agents causing bovine respiratory disease complex, belongs to the genus Respirovirus. The aim of this study was to compare the sensitivity of RBK, MDBK, BT, Vero cell lines and CEF primary cell for proliferation of bPI3V. For this purpose, first the best MOI for the selected bPI3V strain was determined on RBK cell line, and then used for sensitivity assay of each above cell lines. Tests repeated three times in the same condition and data were analyzed with independent samples t-test also as a completely randomized design with LSD method (SAS 9.4). According to the results of the t-test, there is no significant difference between the growth of the bPI3V on the RBK with MDBK and BT cell lines, whereas the RBK cell line showed a statistically significant difference with respect to Vero and CEF cell lines separately (P-value 0.01). No significant differences were seen between the RBK, MDBK, and BT cell lines as well as between Vero and CEF cells based on LSD test results, but RBK, MDBK and BT in comparison with Vero and CEF are significantly different with 99% confidence. It can be concluded that the RBK cell line, due to its higher sensitivity to bPI3V, as well as easier and faster cell culturing, is the superior to the other cell lines in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cell sensitivity
 • Bovine parainfluenza virus type 3
 • RBK
 • MDBK
 • BT
 • Vero
 • CEF
1. Andrews, AH. 2004. Bovine medicine: diseases and husbandry of cattle. Blackwell Science, Hoboken.
2.Apley, M. 2006. Bovine respiratory disease: pathogenesis, clinical signs, and treatment in lightweight calves. The Veterinary clinics of North America: Food animal practice. 22:399-411.
3. Baker, JC., Ellis, JA., Clark, EG. 1997. Bovine Respiratory Syncytial Virus. Veterinary Clinics of North America: Food Animal Practice.13:425-454.
4. Breker-Klassen, MM., Yoo, D., Babiuk, LA. 1996. Comparisons of the F and HN gene sequences of different strains of bovine parainfluenza virus type 3: relationship to phenotype and pathogenicity. Canadian Journal of Veterinary Research. 60:228-236.
5. Bryson, DG.1985.Calf pneumonia. The Veterinary clinics of North America Food animal practice.1:237-257.
6. Carriere, PD., Maxie, MG., Wilkie, BN., Savan, M., Valli, VE., Johnson, JA. 1983. Exposure of calves to aerosols of parainfluenza-3 virus and Pasteurella haemolytica. Canadian journal of comparative medicine. 47:422-432.
7. Lamb, Robert A., Parks, Griffith D. 2013. Paramyxoviridae. 967-990. Knipe, DM., Howley, PM.Fields' Virology: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia.
8. Gale, C. 1970. Role of Parainfluenza-3 in Cattle. Journal of Dairy Science. 53:621-625.
9. Horwood, P.,Gravel, J., Mahony, T. 2008. Identification of two distinct bovine parainfluenza virus type 3 genotypes. The Journal of general virology. 89:1643 - 1648.
10. Kojouri, G., Hemmatzadeh, F., Taghadosi, C. 2011. Serological survey on bovine parainfluenza type 3in Shahrekord district (Iran). Comparative Clinical Pathoogyl. 20:201-204.
11. Konishi, M., Ohkura, T., Shimizu, M., Akiyama, M., Kameyama, K., Takeuchi, K. 2014. Complete Genome Sequence of the First Isolate of Genotype C Bovine Parainfluenza Virus Type 3 in Japan. Genome Announcements.: 2:1-2.
12. Lotfi, M., Kamalzadeh, M., Navidpour, S., Javadi, S. 2016. Seroepidemiological Assay of Water Buffalo (Bubalus Bubalis) Enzootic Pneumonia Agents (BVDV, BHV-1, bPI3V) in Khuzestan Province of Iran. Journal of Advanced Agricultural Technologies. 3:213-216.
13.Maidana, S., Lomonaco, P., Combessies, G., Craig, M., Diodati, J., Rodriguez, D. 2012. Isolation and characterization of bovine parainfluenza virus type 3 from water buffaloes (Bubalus bubalis) in Argentina. BMC Veterinary Research. 8:83.
14. Masoudi, S. 2016. Development and Cytogenetic Characterization of a Continuous Bovine Kidney Cell Line (IRKHBK) and Evaluation its Susceptibility to some Viruses. Archives of Razi Institute. 70:163-169.
15. Neill, J., Ridpath, J., Valayudhan, B. 2015. Identification and genome characterization of genotype B and genotype C bovine parainfluenza type 3 viruses isolated in the United States. BMC Veterinary Research.11:112-118.
16. Oem, J., Lee, E., Lee, K., Kim, S., Lee, M., Hyun, B. 2013. Molecular characterization of a Korean bovine parainfluenza virus type 3 isolate. Veterinary microbiology.162:224 -227.
17. Ohkura, T., Kokuho, T., Konishi, M., Kameyama, K., Takeuchi, K. 2013. Complete Genome Sequences of Bovine Parainfluenza Virus Type 3 Strain BN-1 and Vaccine Strain BN-CE. Genome Announcements.1:1.
18. Potgieter, LN. 1995. Immunology of bovine viral diarrhea virus. The Veterinary clinics of North America Food animal practice. 11:501-520.
19. Roshtkhari, F., Mohammadi, G., Mayameei, A. 2012. Serological evaluation of relationship between viral pathogens (BHV-1, BVDV, BRSV, PI-3V, and Adeno3) and dairy calf pneumonia by indirect ELISA. Tropical Animal Health and Production. 44:1105-1110.
20. Sakai, Y., Suzu, S., Shioda, T., Shibuta, H. 1987. Nucleotide sequence of the bovine parainfluenza 3 virus genome: its 3'end and the genes of NP, P, C and M proteins. Nucleic acids research. 15:2927-2944.
21. Sakhaee, E., Khalili, M., Kazemi nia, S. 2009. Serological study of bovine viral respiratory diseases in dairy herds in Kerman province, Iran. Iranian Journal of Veterinary Research.10:49-53.
22. Schmidt, AC., McAuliffe, JM., Huang, A., Surman, SR., Bailly, JE., Elkins, WR., et al. 2000. Bovine parainfluenza virus type 3 (BPIV3) fusion and hemagglutinin-neuraminidase glycoproteins make an important contribution to the restricted replication of BPIV3 in primates. Journal of virology. 74:8922-8929.
23. Shirvani, E., Lotfi, M., Kamalzadeh, M., Noaman, V., Bahriari, M., Morovati, H., et al. 2012. Seroepidemiological study of bovine respiratory viruses (BRSV, BoHV-1, PI-3V, BVDV, and BAV-3) in dairy cattle in central region of Iran (Esfahan province). Tropical Animal Health and Production. 44:191-195.
24. Syrmis, MW., Whiley, DM., Thomas, M., Mackay, IM., Williamson, J., Siebert, DJ., et al. 2004. A Sensitive, Specific, and Cost-Effective Multiplex Reverse Transcriptase-PCR Assay for the Detection of Seven Common Respiratory Viruses in Respiratory Samples. The Journal of Molecular Diagnostics. 6:125-131.
25. Van Regenmortel, MHV., Mahy, BWJ. 2010. Desk Encyclopedia Animal and Bacterial Virology. Academic Press, Cambridge.
26. Wen, Y., Shi, X., Wang, F., Wang, W., Zhang, S., Li, G. 2012. Phylogenetic analysis of the bovine parainfluenza virus type 3 from cattle herds revealing the existence of a genotype A strain in China. Virus genes.45:542 -547.
27. West, K., Petrie, L., Haines, DM., Konoby, C., Clark, EG., Martin, K., et al. 1999. The effect of formalin-inactivated vaccine on respiratory disease associated with bovine respiratory syncytial virus infection in calves. Vaccine.17:809-820.
28. Zhu, YM., Shi, HF., Gao, YR., Xin, JQ., Liu, NH., Xiang, WH., et al. 2011. Isolation and genetic characterization of bovine parainfluenza virus type 3 from cattle in China. Veterinary microbiology. 149:446-451.