گزارش یک مورد بروز گری ناشی از آلودگی همزمان به مایت های Sarcoptes scabiei و Psoroptes ovis در یک گله گوسفند

نوع مقاله: مقاله کوتاه


عنوان مقاله [English]

Report of a case of occurrence of simultaneous contamination of Sarcoptes scabiei and Psoroptes ovis mites in a herd of sheep