مطالعه شیوع آلودگی Dirofilaria jmmitis سگ ها در شهرستان سقز استان کردستان

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Prevalence of Dirofilaria immitis infections in dogs in Saghez city,Kurdistan province, Iran