تشخیص و شناسایی گونه های لیشمانیا در زخم های پوستی با روش PCR در اصفهان

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Evaluation of PCR method for diagnosis and identification of leishmania species in cutaneous lesions