مقایسه تغییر کیفیت ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) کامل و فیله شده و تعیین زمان ماندگاری آنها در طی نگهداری 18- درجه سانتی گراد

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

The comparison of quality changes in frozen whole and gutted silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) and determination of their shelf life during storage at -18