عملکرد گاوهای دوشا تغذیه شده با جیره فرموله شده با نرم افزارهای جیره نویسی اسپارتن و سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

The comparison of performance of lactating dairy cows fed rations,formulated by spartan dairy ration balancer and cornel Net carbohydrate and protein system