استفاده از آزمون الیزای رقابتی در تشخیص سرولوژیکی بیماری بلوتانگ در گوسفند و بز استان اصفهان

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Use of competitive ELISA for serological detection of blue tongue virus antibody in sheep and goats of Isfahan province,Iran