بررسی تغییرات سالانه جمعیت، چرخه تولیدمثلی و پراکنش کرم پرتار Hypania invalida در ساحل شهرستان نور – جنوب دریای خزر

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Annual study of population dynamics,reproductive cycle and dispersal of the Hypania invalida, in the Noor coast-the south of the Caspian sea