مطالعه فون انگلی کنه های ایکسودیده در گله های گوسفند و بز در روستاهای صالح آباد شهرستان تربت جام

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Ixodid ticks fauna in sheep and goats flocks in Torbatejam suburb(south Khorasan province),Iran