اثر شرایط مختلف شستشو بر ترکیب شیمیایی و خواص تولید ژل سوریمی کیلکای آنچوی(Clupeonella engrauliformis)

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

The effect of different washing methods on chemical and gel forming properties of Kilka surimi