کیست‌های مادرزادی کبد در گاو (اولین گزارش از ایران)

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Intrahepatic congenital cysts in a cow (The first report from Iran)