استفاده از عصاره دانه گیاهAzadirachta indicaعلیه مژکداران تک سلولی مهاجم در محیط پرورش متراکم جلبک تک سلولی Dunaliella tertiolecta

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Effect of Azadirachta indica seed extract upon predator ciliates on intensive culture of unicellular algae Dunaliella tertiolecta