وضعیت اپیدمیولوژیکی اکینوکوکوزیس/هیداتیدوزیس دامی در شهرستان ارومیه

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Epidemiological feature of animal echinococcosis/hydatidosis in uromia west Azarbaijan province,Iran