مطالعه هیستولوژی و هیستوشیمی کبد اسبچه خزر از نظر میزان گلیکوژن کبدی

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Histological and histochemical studies of liver of Caspian miniature horse from point of view of liver glycogen