مطالعه اثرات نماتودکشی قارچ Arthrobotrys robusta بر روی نوزاد نماتودهای ریوی گوسفند در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

In vitro assessment of nematocidal ability of Arthrobotrys robusta on lung worm larvae in sheep