گزارش اولین وقوع آکانتوسفالوزیس ناشی از pomphorhynchus laevis در استخرهای پرورشی قزل آلای رنگین کمان

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

The first outbreak of acantocephalosis in rainbow-trout farms of Iran