بررسی چند شکلی موجود در ناحیه اینترون دو (Leptin) ژن لپتین گاو نژاد سرابی

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Molecular analysis of the bovine leptin gene in Iranian Sarabi cattle (Iranian Bos taurus)