تعیین میزان باروری کیست ها و زنده بودن پروتواسکولکسهای کیستهای هیداتیک جدا شده از گوسفندان لری و بختیاری شهرکرد

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Determine the fertility of cysts and live Protoscolexes of hydatid cysts from Lori and Bakhtiari sheep of Shahrekord