اندازه گیری میزان سرولوپلاسمین و مس سرم، کبد و کلیه گوسفندان و بررسی همبستگی فراسنجه های یاد شده در کشتارگاه شهرکرد

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Measurement of ceruloplasin and copper of Serum, Liver and kidney of sheep in Shahrekord slaughterhous