بررسی وضعیت تکثیر مولدین و رهاسازی بچه ماهیان سفید در حوزه جنوبی دریای خزر(استان مازندران ، سال ۱۳۸۳)

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

The investigation of status brood stocks and releasing fingerlings of Rutilus frisii kutum (Kaminski, 1901) in the south of Caspian Sea (Mazandaran province, 2004)