بررسی بالینی و آسیب شناسی اثرات فنی توئین سدیم د ر بافتهای آبشش کبد و کلیه در ماهی حوض(Carassius auratus)

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Clinical and pathological study of effects of phenytoin sodium in gill, liver and kidney of gold fish (Carassius auratus)