بررسی تاثیر رژیم نوری بر رشدمیکروجلبکTetraselmis suecica در محیط کشتهای ویتامینه و فاقد ویتامین

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

The effects of light on grow the of Tetraselmis suecica in vitamin and non vitamin culture mediums.