سنجش مقادیر سرب و کادمیوم در پوسته صدف مروارید ساز محار (Pinctada radiata) جزیره هندورابی

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Measurement of Pb and Cdl in The shell of Pinctada radiata in Hendorabi island