تعیین قابلیت هضم سرشاخه تاغ (.Haloxylon sp)با دو روش دام زنده و آزمایشگاهی و اندازه گیری ضریب تجزیه پذیری آن با روش کیسه های نایلونی

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Determination of digestibility and degradability of Tagh(Haloxylon sp.) using in vivo و in vitro and in situ techniques.