تاثیر عوامل ژنتیکی و محیطی بر آنومالیهای ظاهری ماهی قزل الا رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Effect of genetic and environmental factors on malformation in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)