تعیین میزان شیوع سرولوژیک آلودگی به لپتوسپیرا د ر گاوداریهای شیری اطراف تبریز

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Seroprevalence of leptospiral infection in dairy herds in Tabriz - Iran