مقایسه تنوع و فراوانی ماکروزئوبنتوزها درسه مزرعه پرورش کپور ماهیان چینی دراستان گیلان

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

The comparison of diversity and abundance of macrozoobentos in three farms of chinese carps in Guilan province