گزارش اولین مورد جداسازی و شناسایی باکتری آلیسایکلو باسیلوس از آب انارهای صادراتی ایران

نوع مقاله: مقاله کامل

10.22092/vj.2017.111519

عنوان مقاله [English]

Isolation and identification of alicyclobacillus in pomagranate juices