مقایسه کارائی انکوباتورهای یوشچنکو مدل روسی با آذرخش مدل ایرانی درانکوباسیون تخم تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus Boroding 1897)

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

The comparison efficiency incubator of egg sturgeon fishes: Yushchenko incubator of Russian model with Azarakhsh incubator of Iranian model and emphasis on Acipenser persicus (Borodin,1897)